FAQ Insamlingsstatistik 2020

Antal anställda

Ni ska rapportera antalet anställda inom hela organisationen som var anställda per den 31/12 2020.

Antal medlemmar

Rapportera antalet medlemmar som ni kan anses representera, alltså även medlemmar i era eventuella lokalföreningar. Vi avser här medlemmar som är fysiska personer och inte organisationsmedlemmar. Har ni inte några fysiska personer som medlemmar varken direkt eller indirekt uppger ni noll.

Antal volontärer och volontärtimmar

Ange hur många personer som på något vis arbetat volontärt/ideellt/frivilligt hos er under 2020. Ange sedan hur många timmar dessa personer har bidragit med. I fall ni inte har bokfört/loggat exakt antal timmar går det bra med en kvalificerad uppskattning.

Gåvor från privatpersoner via företag

Gränsen mellan vad som kan anses vara en företagsgåva respektive gåva från privatperson är inte alltid helt tydlig. I denna rapportering gör vi följande avgränsning: gåvor där en privatperson gör ett aktivt val att avstå ersättning eller att skänka via ett företag ska gåvan inkluderas i gåvor från allmänheten. Till exempel kan det handla om att skänka sin ersättning för pant eller att frivilligt runda upp ett köp. Om företaget väljer att skänka en viss del av varans pris inkluderas gåvan istället i gåvor från företag. Det finns flera exempel på denna typ av gåvor och varje gåvotyp måste bedömas utifrån ovanstående beskrivning.

Gåvor från stiftelser med nära koppling till ett företag

Gåvor från stiftelser som är nära knutna till ett företag anges under fråga 9 c. Exempel på stiftelser med nära koppling till ett företag är: ICA stiftelsen, HM foundation, Clas Ohlson foundation och IKEA foundation. En sådan stiftelse är ofta en kanalisering av företagets pengar och samarbetet kommuniceras tydligt i företagets kanaler.

Hur hanterar vi offentliga bidrag i den här rapporteringen?

Alla offentliga medel ska exkluderas från den här rapporteringen förutom under fråga 2 där ni rapporterar alla verksamhetsintäkter.

Icke-monetära gåvor från företag

Översätt värdet av gåvorna till kronor och uppge det översatta värdet. Det kan handla om t ex probono, inkinde-tjänster, barter mot partnerskap eller andra former av icke-monetära gåvor.

Kan vi ta del av våra svar från föregående års rapportering?

Kontakta emilia@givasverige.se så hjälper vi till med det. Notera att ett mindre antal frågor har förändrats mellan åren.

Medel från Allmänna arvsfonden

Nej, det är offentliga medel och ska inte inkluderas i denna rapportering.

Rapporteringsperiod

All rapportering avser helåret 1 januari-31 december. Har ni brutet räkenskapsår rapporterar ni siffran för det räkenskapsår som slutar inom perioden. Det vill säga har ni brytning den 1 april 2019-mars 2020 är det siffror från det räkenskapsåret som ska inkluderas.

Vidareförmedlade offentliga medel (t ex från ForumCiv eller Union to union)

Alla offentliga medel ska undantas från denna rapportering. Alltså även de som har vidareförmedlats av en ideell förening.