FAQ Insamlingsstatistik 2023

Antal anställda

Ni ska rapportera antalet anställda inom hela organisationen som var anställda per den 31/12 2023.

Antal fysiska personer

Det är givetvis bra för statistiska ändamål att uppgifterna är så exakta som möjligt gällande antal fysiska personer som gett gåvorna. Därför prioriterar vi att ta med den data ni faktiskt har tillgång till. Om data är otillgänglig och det då är omöjligt att bryta ut antal givare så kan ni bortse från att räkna in dessa i frågan där vi ber er redovisa antal givare.

Antal medlemmar

Rapportera antalet medlemmar som ni kan anses representera, alltså även medlemmar i era eventuella lokalföreningar. Vi avser här medlemmar som är fysiska personer och inte organisationsmedlemmar. Har ni inte några fysiska personer som medlemmar varken direkt eller indirekt uppger ni noll.

Antal volontärer och volontärtimmar

Ange hur många personer som på något vis arbetat volontärt/ideellt/frivilligt hos er under 2023. Ange sedan hur många timmar dessa personer har bidragit med. I fall ni inte har bokfört/loggat exakt antal timmar går det bra med en kvalificerad uppskattning.

Familjemedlemskap

Multiplicera antalet familjemedlemskap med ett uppskattat antal medlemmar per familj.

Gåvor från privatpersoner via företag

Gränsen mellan vad som kan anses vara en företagsgåva respektive gåva från privatperson är inte alltid helt tydlig. I denna rapportering gör vi följande avgränsning: gåvor där en privatperson gör ett aktivt val att avstå ersättning eller att skänka via ett företag ska gåvan inkluderas i gåvor från allmänheten. Till exempel kan det handla om att skänka sin ersättning för pant eller att frivilligt runda upp ett köp. Om företaget väljer att skänka en viss del av varans pris inkluderas gåvan istället i gåvor från företag. Det finns flera exempel på denna typ av gåvor och varje gåvotyp måste bedömas utifrån ovanstående beskrivning.

Gåvor från stiftelser med nära koppling till ett företag

Gåvor från stiftelser som är nära knutna till ett företag anges under fråga 9 c. Exempel på stiftelser med nära koppling till ett företag är: ICA stiftelsen, HM foundation, Clas Ohlson foundation och IKEA foundation. En sådan stiftelse är ofta en kanalisering av företagets pengar och samarbetet kommuniceras tydligt i företagets kanaler.

Hur hanterar vi offentliga bidrag i den här rapporteringen?

Alla offentliga medel ska exkluderas från den här rapporteringen förutom under fråga 1 där ni rapporterar alla verksamhetsintäkter, och i 2d.

Icke-monetära gåvor från företag

Översätt värdet av gåvorna till kronor och uppge det översatta värdet. Det kan handla om t ex probono, in-kind-tjänster, barter mot partnerskap eller andra former av icke-monetära gåvor.

Kan vi ta del av våra svar från föregående års rapportering?

Förra året gick det att ladda ner de egna svaren som en pdf, så se först efter om det finns någon sådan hos er. Kontakta annars marten@givasverige.se så hjälper vi till med det. Notera att ett mindre antal frågor har förändrats mellan åren.

Medel från Allmänna arvsfonden

Det inkluderas i 1c samt 2d.

Nettoomsättning

Posten Nettoomsättning består av försäljning av produkter, reklam, annonser, prenumerationer m.m. Har varan ett ringa värde i förhållande till vad som betalats, t.ex.
brevmärke, redovisas detta istället som gåva.

När intäkter ska redovisas och till vilket belopp framgår av kapitel 23 i K3. Intäkter som inte har med organisationens primära verksamhet att göra redovisas som övriga intäkter.

Rapporteringsperiod

All rapportering avser helåret 1 januari-31 december. Har ni brutet räkenskapsår rapporterar ni siffran för det räkenskapsår som slutar inom perioden. Det vill säga har ni brytning den 1 april 2022-mars 2023 är det siffror från det räkenskapsåret som ska inkluderas.

Vidareförmedlade offentliga medel (t ex från ForumCiv eller Union to union)

Hanteras endast i fråga 1 och 2d.