Vidareförmedlade offentliga medel (t ex från ForumCiv eller Union to union)

Hanteras endast i fråga 1 och 2d.