FUNDRAISING MANAGERS INDEX (FMI)

Vad är Fundraising Managers Index?
Fundraising Managers Index är en enkätbaserad ekonomisk indikator med fokus på insamling av gåvor och bidrag från allmänheten och företag. Fundraising Managers Index främsta uppgifter är att beskriva hur det privata gåvogivandet från allmänheten och företag utvecklar sig historiskt över tid samt att förutse hur gåvogivandet kommer att utveckla sig under den närmaste framtiden. Fundraising Managers Index tas fram av Giva Sverige med hjälp av svar från insamlingsansvariga hos Giva Sveriges medlemmar.

Målet med Fundraising Managers Index är att det ska vara både en ledande och en eftersläpande indikator
En ledande indikator är ett verktyg som utvärderar styrkor/svagheter i ekonomier (i detta fall insamlingsverksamheter) och ger prediktiva signaler om framtiden, medan en eftersläpande indikator visar på den trenden som har varit under den närmaste bakåtliggande perioden. Dessa kan användas och redovisas separat utifrån deras olika användningsområden, men också slås samman till ett totalt index för att ge en avvägning av dels det faktiska nuläget, dels insamlingschefernas tankar om framtiden vid varje mättillfälle.

Hur räknas Fundraising Managers Index ut?
Fundraising Managers Index är ett så kallat diffusionsindex, vilket är ett system som visar på graden av förändring inom ett område genom att konvertera enkätsvar till ett enskilt nummer. Diffusionsindex används när respondenter ombeds att rapportera om en variabel, i detta fall gåvogivandet, har ökat eller minskat, utan att definiera exakt hur stor den ökningen eller minskningen är. Indexet varierar mellan 0-100 där 50 innebär att det historiska och framtida gåvogivandet upplevs som oförändrat från månaden innan.

INDEX = ((Procent av svarande som rapporterar att det ökar) *1.0 + (Procent av svarande som rapporterar att det är oförändrat) *0.5 + (Procent av svarande som rapporterar att det minskar) *0.0) *100

Om 100% av respondenterna skulle rapportera att givandet ökar skulle indexet bli 100, om alla skulle rapportera att det är oförändrat skulle indexet vara 50 och om alla skulle rapportera att det minskar skulle indexet vara 0. Detta innebär att ett resultat över 50 innebär en positiv syn på gåvogivandet och ett resultat under 50 innebär en negativ syn på gåvogivandet.

Vad mäter Fundraising Managers Index?
FMI är en enkätbaserad indikator som dels genererar ett totalt sammanslaget index bestående av historisk utveckling och framtida utveckling för gåvor och bidrag från allmänhet och företag, men också sub-index för varje enskild fråga som ställs. De svarande ombeds att beskriva det faktiska utfallet under den senaste månaden för varje variabel utifrån om givandet har ökat, är oförändrat eller minskar, men också ta ställning till om de tror att utfallet i samma månad om ett år kommer att vara ökande, oförändrat eller lägre.

Vad mäter inte Fundraising Managers Index?
FMI mäter inte det faktiska utfallet i varje månad utan mäter endast hur många organisationer som rapporterar att det ökar eller minskar.