gåvoindex (fmi)

gåvoindex ÖKAR till 63

Giva Sveriges medlemmar ser ett högre givande än väntat i augusti visar Giva Sveriges gåvoindex (FMI). Totalt gåvoindex ligger på 63 i augusti 2023, upp från 56 i juli. Det högre indexet jämfört med juli beror främst på att fler organisationer ser en ökande insamling av gåvor från allmänheten under augusti än väntat.

Gåvoindex (Fundraising manager index, FMI) ger en indikation över stämningsläget bland svenska insamlingsorganisationer via en enkät som besvaras av insamlingsansvariga bland Giva Sveriges organisationer. Om indexet är under 50 innebär det en generell negativ syn på insamlingen av gåvor, medan ett resultat över 50 innebär en generellt positiv syn. Sedan starten av Gåvoindex i februari fram till juli har indexet sjunkit med 5 enheter från 60 till 56, innan det i augusti återigen steg till 63. Totalt sett har insamlingsorganisationer i samtliga månader haft en positiv syn på sin insamling och det beror på en hög tilltro bland organisationerna på en högre insamling om ett år. Under augusti är det också fler som ser en ökande insamling under föregående månad.

Gåvoindex Augusti – Totalt och underkategorier

Sammanställning av gåvoindex över de fyra senaste månaderna, nedbrutet på storlek på insamlade medel, geografiskt fokus samt värdegrund

LADDA NER RAPPORTEN

Gåvoindex Juli – Totalt och underkategorier

Sammanställning av gåvoindex över de fyra senaste månaderna, nedbrutet på storlek på insamlade medel, geografiskt fokus samt värdegrund

LADDA NER RAPPORTEN