Kompetensutveckling är en investering som ger mer pengar till ändamålet!

Nu är vi precis i upploppet för Insamlingsforum 2019 som äger rum den 14 – 15 maj i Stockholm. Insamlingsforum är Nordens största konferens för insamling och givande och samlar i år drygt 300 personer. Det är en klassisk branschkonferens. Ett tillfälle för dem som på något sätt arbetar inom insamling, eller är leverantörer till branschen, att mötas, inspireras, dela framgångar och utmaningar, få nya idéer och energi för att sedan kunna göra sitt arbete lite bättre med syfte att öka engagemang och givande till olika ändamål.

Men, varför driver FRII Insamlingsforum – en aktivitet som tar mycket resurser och utgör en viss ekonomisk risk? Ja, varför driver generellt branschorganisationer kompetensutveckling och utbildningsverksamhet?
Det finns en rad skäl, som till exempel att sprida kunnande och hantverk i en viss sektor, att organisationer och företag inte ska behöva uppfinna hjulet igen, att dra nytta av de erfarenheter andra har gjort och att etiska eller branschgemensamma standards etableras brett.
Men framför allt, att kunskap som utvecklats i en sektor, nationellt och internationellt, förs vidare för att på så sätt ständigt lyfta och vidareutveckla hela branschen. Det handlar om att varje bransch har sin professionalism och att varje branschorganisation har till uppgift att ligga i framkant för att driva den utvecklingen.

Så även för FRII. När FRII bildades 1991 av föregångaren ”De Frivilliga Hjälporganisationernas Samarbetsråd” var en av de första aktiviteterna redan samma år att bjuda in till en konferens i Mariefred där 108 personer deltog! Kompetensutveckling var alltså en central byggsten från starten av FRII. Det är ett område vi nu satsar än mer på, eftersom insamling av gåvor är en verksamhet som utvecklats enormt de senaste tio åren, såväl i Sverige som internationellt och inte bara inom ideell sektor, utan även inom den akademiska världen och kultursektorn. Därmed ökar både behovet av kunskap och professionalismen i det arbete som utförs. Då förtroende och tillit till insamlingsverksamhet är avgörande för hela branschens möjlighet till framgång är också kompetensutveckling och kunskapsutbyte centralt för en ständigt pågående utveckling baserad på professionalism, evidens och beprövad erfarenhet, inte bara på känsla och en vilja att göra gott.

Det finns dock en utmaning i att driva kompetensutveckling inom insamling av gåvor. Nämligen att få tillräckligt med deltagare på kurser och konferenser, särskilt på kurser som uppfattas som lite ”smala” eller inte direkt värdeskapande, som t ex etiska frågeställningar eller förändringsledning. Trots att vi som branschorganisation har prisnivåer långt under kommersiella aktörer tror jag tyvärr att det framför allt handlar om den klassiska utmaningen för ideella organisationer. Att varje krona som inte kan anses gå direkt till ändamålet är en ”dålig” kostnad. Det innebär att investeringar i medarbetares kompetensutveckling blir små eller obefintliga. Kompetensutveckling blir i bästa fall en löneförmån, i värsta fall uteblir den helt.

Att inte investera i kompetensutveckling betyder att effektivare sätt att öka givandet inte sprids, att kunskap inte blir grunden för utveckling av insamling i Sverige.

Det betyder också att internationella erfarenheter och insikter inte kommer svenska insamlare till godo och att den ständigt pågående etiska diskussionen uteblir.
I förlängningen blir konsekvensen att de ändamål vi arbetar för inte får de resurser som kan behövas för att minska social utsatthet för unga, öka den biologiska mångfalden, förbättra tillgången till vatten, öka chanserna att överleva cancer, stärka funktionsnedsattas rättigheters eller något annat som bidrar till ett bättre samhälle för alla.

I år har Insamlingsforum utvecklats med olika spår för att erbjuda relevant kunskap både till den som är ny inom insamling och för den som har mycket lång erfarenhet. Vi gör också för första gången ett debattseminarium på temat ”Vem ska rädda världen?” som går att delta i separat. Allt för att på olika sätt öppna upp och bredda möjligheterna till kompetensutveckling och kunskapsspridning till så många som möjligt.
Jag hoppas att årets tema under Insamlingsforum – vad en förändrad omvärld innebär för insamling och givande – också kan inspirera till en diskussion om hur vi i ideell sektor får bäst utväxling för ändamålen av de medel vi tar emot – och våga argumentera för det.

Charlotte Rydh, generalsekreterare FRII