Insamlingsstiftelsen Wateraid Sverige söker Grants Controller

Nu söker WaterAid en erfaren Grants Controller för att utveckla vår finansiella uppföljning av öronmärkta bidrag.

Detta är en ny och spän­nande roll inom en or­gan­i­sa­tion som verk­li­gen gör stor skill­nad. Du rap­porterar till Ekonomi- och Ad­min­is­tra­tionschefen, och kom­mer att ar­beta nära vårt team inom In­ter­na­tionella Pro­gram samt med kol­le­gor i 34 län­der.

Som Grants Con­troller är du länken mel­lan Ekonomi­funk­tio­nen och In­ter­na­tionella Pro­gra­mavdel­nin­gen. Du stöt­tar tea­men i att genom­föra och vi­dareutveckla ar­betet med bud­geter­ing och fi­nan­siell uppföljn­ing av pro­gram som fi­nan­sieras av våra största gi­vare (in­sti­tu­tionella, stif­telser och före­tag).

Sista ansökningsdag: 2019-09-15

Läs originalannonsen och ansök här