Förslag om registreringsplikt för plattformar är inte tillräckligt

FRII lämnade den 15 augusti 2018 in sitt yttrande över utredningen om gräsrotsfinansiering till Finansdepartementet. FRII är i sak positiva till förslaget om att lagstiftning behövs för att skapa kontroll av finansieringsformen. Dock anser vi att utredningens förslag att donationsbaserad gräsrotsfinansiering endast ska omfattas av registreringsplikt hos Finansinspektionen inte är tillräckligt.

Läs mer om FRIIs yttrande och utredningen

Utredningen tillsattes 2016 för att förbättra förutsättningarna för utvecklingen av finansieringsformen som en källa till finansiering för företag och för att förenkla för individer att hitta gemensamma finansieringslösningar inom civilsamhället. Som branschorganisation för ideella verksamheter som arbetar aktivt med insamling av gåvor valde FRII att bidra till utredningen och lämnade den 15 augusti 2018 sitt yttrande till Finansdepartementet.

Utredningens fokus har varit på andelsbaserad och lånebaserad gräsrotsfinansiering. Därmed är FRIIs uppfattning att utredningen saknar ett helhetsperspektiv på donationsbaserade plattformar i allmänhet, och på plattformar som förmedlar gåvor till ideella organisationer i synnerhet.

FRII anser att även donationsbaserad gräsrotsfinansiering ska inkluderas fullt ut i den föreslagna lagstiftningen och omfattas av tillståndskrav. Framförallt därför att det måste ställas högre krav på plattformsföretag vad gäller genomlysning, sundhet och kontroll av hur transaktionen av givarens pengar går till.