Ny medlem: Kompis Sverige

Natassia Fry

Vi välkomnar Kompis Sverige och har ställt några frågor till Natassia Fry, grundare till organisationen och ansvarig för finansiering och partnerskap.

Vilka är Kompis Sverige?

Kompis Sverige är en ideell förening som sedan 2013 arbetar för att öka integrationen i Sverige genom att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar. Visionen är ett samhälle där alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra.

Under det senaste året har 5000 personer deltagit vårt kompisprogram och runt 2500 i våra gruppaktiviteter och språkcaféer online.

Genom sitt deltagande i kompisprogrammet stärker nya svenskar sina förutsättningar att snabbare kunna delta fullt ut i samhället genom bland annat ökade kunskaper i det svenska språket och en tydligare känsla av tillhörighet: 85% av nya svenskar upplever sex månader från sin kompismatchning att de förbättrat sin svenska, och 71% av känner sig mer som en del av det svenska samhället. Verksamheten fyller också en viktig funktion i att stärka etablerade svenskars förmåga att möta och inkludera personer från andra bakgrunder och ökar kunskapen om hur det är att komma som ny till Sverige idag. Sex månader från sin kompismatchning anger 74% av de etablerade svenskarna att de känner ökad tillhörighet till dem som är nya i Sverige

Vi jobbar evidensbaserat och samarbetar brett med aktörer inom såväl offentlig sektor, som civilsamhälle, näringsliv och akademi. Utgångspunkten är att integrationsarbete måste bedrivas långsiktigt och involvera aktörer i hela samhället om vi ska lyckas skapa ett inkluderande samhälle.

Vad hoppas ni att få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Som ny medlem i Giva Sverige ser vi fram emot att dela erfarenheter med andra och få stöd och inspiration kring framförallt insamlingsrelaterade frågor, men också i kommunikations- och opinionsarbete.

Som en mindre ideell organisation och relativt nya på området insamling hoppas vi som medlemmar hitta ytterligare verktyg för att vässa vår strategi kring insamling och finansiering. Kanske får vi också nya idéer kring värdeskapande samarbeten med andra aktörer i Giva Sveriges nätverk.

Sedan ser vi det som en allmänt viktigt sak att bidra till att säkra etisk, transparent och professionell hantering av bidrag och gåvor varför vi är glada att vara anslutna till Kvalitetskoden.