långsiktigt stöd till det civila samhället

År 2016 fick Kulturdepartementet i uppdrag av Regeringskansliet att utreda hur statliga bidrag till stöd för det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga, förutsebara och enhetliga. Under våren och sommaren 2018 var utredningen i form av en promemoria ute på remiss. Giva Sverige lämnade in sitt yttrande till Kulturdepartementet den 4 september 2018.

Giva Sveriges yttrande och utredningen i sin helhet finner du längst ner på sidan.

Giva Sverige är positiva till bedömningarna som görs i utredningen och anser att de är välgrundade. Vi anser att ett långsiktigt stöd till civilsamhällets organisationer är en förutsättning för ett starkt civilsamhälle och därmed en stark demokrati.

Långsiktigt stöd viktigt för förtroendet
Ett långsiktigt stöd till det civila samhället är viktigt ur flera perspektiv. Framförallt för att säkerställa att organisationernas arbete är långsiktigt och att arbetet bidrar till en positiv effekt för ändamålet. Ur Giva Sveriges perspektiv är det också viktigt att givarna känner förtroende för att de organisationer de skänker pengar till arbetar långsiktigt. Detsamma gäller skattebetalarna. Om organisationerna inte kan arbeta långsiktigt med sin verksamhet kan de inte heller behålla allmänhetens förtroende.

Vi tycker det är positivt att Kulturdepartementet föreslår en utökning av organisationsbidraget för att organisationerna ska kunna arbeta mer långsiktigt och mindre styrt. Vi håller också med om att stödet ska kunna sökas för två år i taget, istället för ett.

Giva Sverige tycker dock att det måste förtydligas att bedömningarna inkluderar även trossamfund. Staten måste säkerställa att stödet är enhetligt och till för alla civilsamhällets organisationer, inklusive trossamfunden. Den synen verkar inte Kulturdepartementet vara helt eniga med. Läs mer om vårt yttrande över utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige.

Utöka stödet för social innovation och effektmätning
Giva Sverige föreslår också att bidragsgivningen utvecklas på tre områden.
1) För det första anser vi att det statliga stödet i större utsträckning ska kunna användas till effektmätning.
2) Vi anser också att ideella organisationer ska kunna söka statligt stöd för social innovation.
3) För det tredjeanser vi att även nystartade organisationer ska vara berättigade till statligt stöd, och att regeln om att organisationen ska ha varit verksam i minst två år för att beviljas organisationsbidrag ska ändras.

Utredningen och Giva sveriges yttrande

Giva Sveriges yttrande över Promemorian Långsiktigt stöd till det civila samhället (2018)

pdf

Promemorian Långsiktigt stöd till det civila samhället (2018)

pdf