Gräsrotsfinansiering

I juli 2016 tillsattes en utredning om gräsrotsfinansiering (s.k. crowdfunding) för att förbättra förutsättningarna för utvecklingen av finansieringsformen som en alternativ källa till finansiering för företag och att möjliggöra för individer att hitta gemensamma finansieringslösningar i allmänhet inom civilsamhället.

Den 19 mars 2018 överlämnades betänkandet till Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund. Som branschorganisation för ideella verksamheter som arbetar aktivt med insamling av gåvor valde Giva Svergie att bidra till utredningen och lämnade den 15 augusti 2018 sitt yttrande till Finansdepartementet. Giva Sveriges yttrande och utredningen i sin helhet hittar du längst ner på sidan.

Utredningen saknar helhetsperspektiv
Utredningens fokus har varit på andelsbaserad och lånebaserad gräsrotsfinansiering. Därmed är vår uppfattning att utredningen saknar ett helhetsperspektiv på donationsbaserade plattformar i allmänhet, och på plattformar som förmedlar gåvor till ideella organisationer i synnerhet.

Intäkterna från plattformar för gräsrotsfinansiering utgör ännu en liten del av insamlingsorganisationernas totala insamling då det i dagsläget endast finns ett fåtal etablerade plattformar. Dock ser vi, precis som utredningen visar, en ökning i antalet aktörer, mer eller mindre seriösa, som vill etablera sig på marknaden.

Högre krav måste ställas på plattformarna
Giva Sverige anser att donationsbaserad gräsrotsfinansiering kan vara en bra möjlighet för ideella organisationer att etablera eller öka sin insamling av gåvor. Det är också en chans för fler människor att engagera sig för civilsamhället som givare. Samtidigt anser vi att plattformsföretagen som förmedlar gåvor till ideella organisationer behöver omfattas av tydligare regler än vad som finns idag. Giva Sverige är därför i sak positiva till förslaget om att lagstiftning behövs för att skapa kontroll av finansieringsformen.

Däremot anser vi att även donationsbaserad gräsrotsfinansiering ska inkluderas fullt ut i den föreslagna lagstiftningen och omfattas av tillståndskrav. Framförallt därför att det måste ställas högre krav på plattformsföretag vad gäller genomlysning, sundhet och kontroll av hur transaktionen av givarens pengar går till.

Det måste åläggas plattformsföretaget att garantera att pengarna förmedlas på ett säkert sätt, de behöver kunna visa när pengarna når fram till organisationen, och hur stor andel av beloppet som dras av i transaktionskostnad. När det gäller donationer till ideella organisationer bör det också finnas ett tak för hur stor andel av donationen som plattformen får ta i transaktionskostnader. Därför avstyrker Giva Sverige utredningens förslag att donationsbaserad gräsrotsfinansiering endast ska omfattas av registreringsplikt hos Finansinspektionen.

Utredningen och GIVA SVERIGES yttrande

Giva Sveriges yttrande över utredningen om gräsrotsfinansiering

pdf

Utredningen om gräsrotsfinansiering SOU 2018:20

pdf