statens stöd till trossamfund

Den 30 juni 2016 tillsattes en utredning för att se över statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige. Utredningen överlämnades till Kulturdepartementet våren 2018 som sedan skickade ut betänkandet på remiss. Giva Sverige representerar ett antal organisationer som antingen är trossamfund eller som har trossamfund som huvudmän. Därför tillfrågades Giva Sverige om att bidra till utredningen och lämnade den 30 augusti 2018 in sitt yttrande till Kulturdepartementet.

Giva Sverigess yttrande i sin helhet samt utredningen hittar du längst ner på sidan.

Kulturdepartementet avslutade i månadsskiftet augusti/september 2018 remissrundorna för två separata förslag som båda rör statens bidragsgivning till civilsamhället: utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige och promemorian Långsiktigt stöd till det civila samhället. Giva Sverige är kritiska till att trossamfunden inte är inkluderade i regeringens förslag på ett mer långsiktigt och obundet stöd till civilsamhället.  

 I det ena förslaget vill utredaren begränsa det obundna organisationsbidraget för trossamfunden, och istället öka andelen kontrollerade projekt- och verksamhetsbidrag. Detta för att bättre kunna kontrollera att trossamfundens verksamheter inte strider mot demokratin.  

Begränsa inte organisationernas självbestämmande
I det andra förslaget föreslår Kulturdepartementet ett mer långsiktigt och obundet stöd till det civila samhället vilket innebär en ökning av organisationsbidraget, samt att bidraget ska kunna sökas för två år istället för ett. Anledningen uppges vara att underlätta för organisationerna att kunna arbeta mer långsiktigt och låta dem vara den röstbärare som ger civilsamhället dess viktiga roll i demokratin.  

Det är mycket problematiskt om denna målsättning inte omfattar även trossamfunden. Staten måste säkerställa att stödet är enhetligt, långsiktigt och till för alla civilsamhällets organisationer, inklusive trossamfunden, skriver Giva Sverige i sitt yttrande.

Skapa en struktur för tillit
Istället för mer kontroll föreslår Giva Sverige att demokratin kan värnas genom att skapa en struktur för tillit. Större krav kan ställas på att organisationerna är transparenta och öppna med hur deras verksamhet bedrivs. På Giva Sverige arbetar vi ständigt med att stärka styrning och transparens i våra medlemsorganisationer. Därför föreslår vi att staten istället kan ställa krav på organisationen att inrätta en visselblåsarfunktion, begära redovisning av styrdokument och delegationsordning, och att organisationen regelbundet granskas av en extern revisor. På det viset kan man åstadkomma en transparent och demokratisk kultur i en organisation utan att inskränka på dess självständighet.

utredningen och giva sveriges yttrande

Giva Sveriges yttrande över utredningen Statens stöd till trossamfund (2018)

pdf

Utredningen Statens stöd till trossamfund (2018)

pdf