De drabbade avgör om krishanteringen har lyckats

Johan Mast Tf generalsekreterare för FRII Foto: Terese Perman

Sedan jag slutade som generalsekreterare i Läkare Utan Gränser för snart ett år sedan, har jag framför allt ägnat mig åt att hjälpa myndigheter, företag och organisationer att utveckla och förbättra sin beredskap för oväntade och krisartade händelser. För en tid sedan hamnade jag i en diskussion om ansvar och förtroende, och insåg att det finns några områden där krisberedskapsvärlden har en del att lära från insamlingsvärlden.

Inom insamling är det många som ser en typisk givare framför sig när man diskuterar olika idéer, vägar och beslut. Skulle denna givare acceptera att vi som organisation gör så här? Kan vi på ett enkelt och tydligt sätt förklara och motivera för givaren varför vi gör som vi gör? Om inte, så kanske vi inte ens ska genomföra förändringen. Måttstocken för hur och vad man ska göra är alltså inte lagstiftningen – som snarare ses som ett minimikrav – utan måttstocken är de personer som vi som organisation har ett ansvar gentemot – givarna, medlemmarna och de vi i slutändan finns till för att hjälpa.

Inom krisberedskap är det istället många som utgår från arbetsmiljölagstiftningen. Man resonerar att så länge vi har en arbetsmiljöplan som uppfyller de formella kraven för hur vi som arbetsgivare ska vara rustade för krissituationer, så är allt frid och fröjd. Men så enkelt är det inte! Om en medarbetare drabbas av en krissituation, exempelvis hot eller våld, är det medarbetarens upplevelse av hur arbetsgivaren hanterar händelsen och stödet därefter, som avgör om arbetsgivaren har lyckats eller inte. Det krävs alltså en förmåga att leva sig in i hur de berörda kan uppleva en situation, oavsett vad som faktiskt har skett och gjorts.

Förtroende, som ju är så viktigt för insamlingsorganisationer, byggs av vad man gör och att det man gör stämmer överens med de värderingar som organisationen står för. Det är bland annat därför som FRII har tagit fram kvalitetskoden som är tänkt att hjälpa FRIIs medlemmar att utveckla sitt kvalitetsarbete.

I ett par månader framöver kommer jag – utöver krishanteringen – att arbeta deltid som tillförordnad generalsekreterare i FRII. Jag ser fram emot att få fördjupa mig ytterligare i de frågor som är aktuella inom insamling i Sverige.

Text: Johan Mast