Givandet i Sverige når nya rekord

Statistik från FRII och Svensk insamlingskontroll visar stigande insamlingssiffror under 2015

FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd publicerade i början av sommaren 2015 statistik som visade att insamlingen för första gången gick över 8 miljarder kronor. Av dessa kom drygt 5 miljarder kronor från allmänheten, och siffrorna gällde enbart för FRIIs då 149 medlemmar. När Svensk insamlingskontroll nu släpper sin statistik som täcker in samtliga drygt 400 90-kontoinnehavare bekräftar statistiken den trend som FRII redan sett – siffrorna är högre än någonsin förut.

Svensk Insamlingskontrolls statistik täcker in alla organisationer som har ett 90-konto, och den visar ett rekordresultat för 2015: den totala insamlingen uppgick till 19,4 miljarder kronor, av vilka drygt 7 miljarder kommer från allmänheten. Det är en ökning med en miljard kronor jämfört med 2014. under 2015. En starkt bidragande orsak till det ökade resultatet är sannolikt det stora antalet människor på flykt som sökte sig till Europa som uppmärksammades under hösten 2015, något som också verkar bekräftas av den undersökning som MUCF har genomfört.

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som administrerar och kontrollerar 90-konton, och därmed kontrollerar att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. FRII å sin sida skapar förutsättningar för tryggt givande genom att ställa krav på att dess medlemmar dels har 90-konto men också att de följer FRIIs kvalitetskod. Kvalitetskoden handlar om transparens, ordning och reda, och att organisationerna följer den granskas vartannat år av en oberoende revisor.

2015 var ett händelserikt år, med flyktingkatastrof under hösten och avskaffad avdragsrätt för gåvor vid årsskiftet. Om trenden med ökat givande håller i sig under 2016 får vi se först nästa år – FRII släpper sina siffror i början av sommaren 2017.

Utförligare statistik med flerårsöversikt finns att hämta på www.insamlingskontroll.se

FRIIs insamlingsrapport för 2015 hittar du på frii.se.

Text: Sonja Dandenell