Givande som frivilligt engagemang

Sedan 1992 genomför Ersta Sköndals högskola en befolkningsstudie om frivillighet och informellt engagemang i Sverige. Under 2014 har 1 260 personer i åldern 16 – 84 år intervjuats och nu bearbetas statistiken. Johan Vamstad fil. dr, ansvarar för en delstudie om givande som FRII beställt.

Johan Vamstad fil. dr, ansvarar för en delstudie om givande som FRII beställt
Johan Vamstad

Delstudien som genomförs i samarbete med FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd fokuserar på den form av engagemang som yttrar sig i form av gåvor, framför allt pengar, till olika ideella verksamheter och välgörande ändamål. Med data ända från 1992 går det att studera trender och förändrat beteende i vad svenskar ger pengar till, hur de gör det och vilka attityder de har till sitt och andras givande.

Johan håller som bäst på att arbeta med delrapporten. Han undersöker möjliga kopplingar mellan givande och andra frivilliga beteenden för att till exempel svara på frågor som vem som gör vad och om givande och frivilligt arbete är uteslutande eller kompletterande alternativ till varandra.

I Sverige har vi verkligen ett folkligt givande, med många små gåvor, i USA är det färre som ger, men man ger större gåvor.

Johan pratar om det kumulativa medborgarskapet. Den som engagerar sig frivilligt i olika saker, tenderar också att ge mer, och ta på sig än mer frivilliguppgifter. Andra saker som Johan nämner är att vuxna med lite pengar ger proportionerligt mer än vuxna med mer pengar. Kvinnor ger mer och oftare, i snitt runt 1 800-1 900 kronor om året, medan män ligger på cirka 1 600 kronor om året. Och unga ger i mindre utsträckning. Delstudien tittar också på attityder, en av frågorna handlar om moralisk skyldighet att ge om man har de ekonomiska förutsättningarna. Här uppger 69 procent av de svarande som var födda utanför Europa, att man har en moralisk skyldighet, medan bara 49 procent av de som är födda i Sverige ansåg det.

Befolkningsstudien i sin helhet kommer att presentas i maj och finnas tillgänglig på Ersta Sköndal högskola. Delrapporten som handlar om givande kommer även att finnas på FRII.

I Svenska Dagbladet kan du läsa intervjuer med ett par av forskarna bakom befolkningsstudien.
Läs intervjun med Lars Svedberg
Läs intervjun med Johan von Essen

Text: Annika Prine