Öppenhet viktigt för förtroendet

Varför ska jag ge? Vågar jag lita på att pengarna går fram? Hur vet jag att pengarna används på rätt sätt? Har organisationerna koll på hur man får ut mest verksamhet av pengarna? Det är några av de frågor som kommer när man arbetar med ändamål som till stor del finansieras av gåvor.

I FRIIs årliga rapport om finansiering av ideell verksamhet säger man att förtroende är en av de viktigaste faktorerna för att man ska skänka en gåva till en ideell organisation. Det bekräftas också av den undersökning som Novus för fjärde året i rad gjort för FRIIs räkning.

Men vad är det då som påverkar förtroendet mest?

Enligt undersökningen är öppenhet den faktor som flest anger. Öppenhet kring hur organisationen drivs och styrs, följt av att organisationen kan visa att pengarna gör nytta. Det handlar alltså mycket om kommunikationen kring vad man åstadkommer och hur man använder pengarna.

Jessica Åkerström på Novus har under några år ansvarat för den undersökning kring givande som ingår i FRIIs rapport om finansiering. Jessica har också arbetat med den kvalitativa undersökning bland allmänheten som gjordes förra året. I den sammanfattas givarnas svar kring varför man ger i följande bild.

Diagram, Varför skänker du pengar?

Jessica tycker att det finns en stor komplexitet kring just givande som är ganska unik. Hon uppfattar också att det finns ett stort kunskapsglapp hos givarna, där deras kunskapsbild till stor del är baserad på det som media skriver. Vilket i sin tur indikerar att organisationerna måste bli bättre på att kommunicera vad man åstadkommer.

Sex av tio givare säger att de vill ha information från organisationen de ger till. Men framförallt, säger Jessica, vill man att informationen ska finnas tillgänglig, och får man konkret information om hur pengarna används så ökar förtroendet för organisationen.

Vem är det då som ger gåvor?

57 % säger sig ha skänkt pengar till någon ideell organisation under de senaste sex månaderna. 65-79 åringar svarar i större utsträckning att de skänkt pengar (70 %), kvinnor (61 %), högutbildade (67 %), och personer med inkomster över 600 000 kronor (65 %) likaså.

Den yngre målgruppen (18-29 år) svarar oftare än andra att de inte har skänkt pengar (51 %) samtidigt som de i andra frågor uttrycker en positiv inställning till att skänka pengar.

I rapporten sticker också gruppen 18-29 åringar ut då de i större utsträckning oftare förväntar sig information (71 %), de vill veta hur pengarna bidragit till ändamålet (77 %) och vad organisationen har åstadkommit för resultat för ändamålet (64 %).

– Rätt kommunikationsnycklar, att lyssna på givarna, att lära känna organisationens befintliga givare, att minska kunskapsluckan mellan hur givaren tror att organisationen bidrar till viktiga ändamål och vad organisationen har för kunskap kring hur man faktiskt måste arbeta för att bidra till förändring. Det kan vara några ingredienser för att öka förtroendet, och därmed givandet, avslutar Jessica.

Text: Annika Prine

Läs FRIIs hela rapport här.
Läs och jämför med UK, Institute of Fundraisings rapport om varför man ger.