Seriösa organisationer tar ansvar och sätter standard för tryggt givande

Charlotte Rydh

Några dagar innan valet i höstas avslöjades i TV4s Kalla Fakta att majoriteten av Sveriges riksdagspartier var öppna för att ta emot anonyma donationer, något som bryter mot den lagstiftning som finns för gåvor till politiska partier. För oss på Giva Sverige, som varje dag arbetar med att främja professionell och transparent styrning och etisk insamling av gåvor var detta avslöjande en dubbel besvikelse. Både för att dessa partier i andra sammanhang gärna talar sig varma för hur civilsamhället och dess finansiering ska granskas och utvärderas men också för hur litet politiskt genomslag avslöjandet faktiskt fick. Hade reportaget i stället rört några andra av civilsamhällets organisationer hade det sannolikt varit stor upprördhet med krav på skarpa och omedelbara konsekvenser som följd både vad gäller finansiering och statlig reglering.

Det som blev tydligt i samband med reportaget från Kalla Fakta var att partierna helt enkelt saknade mycket av det som seriösa insamlingsorganisationer tar för givet. Som till exempel något så grundläggande som en insamlings- och gåvopolicy. Därför är Kvalitetskoden, vår gemensamma branschstandard sedan 2007 så viktig. Kvalitetskoden omfattar fyra centrala områden för en god och transparent organisationsstyrning; etik, effektrapportering, ekonomisk redovisning och intern kontroll och styrning. Det är en standard som Giva Sveriges närmare 180 medlemsorganisationer åtar sig att följa och rapportera efter för att tillsammans skapa ett tryggt givande som bidrar till nytta för olika ändamål. Men det är också en kod som helt eller delvis kan användas av andra organisationer i civilsamhället eftersom den utgår från ideella organisationers särart, oavsett associationsform.

Varje år gör Giva Sveriges medlemmar enskilt och tillsammans en insats för att bidra till transparens, professionalitet och god organisationsstyrning i civilsamhället. Här är ett axplock av vad organisationerna måste rapportera:

  • En mer detaljerad och omfattande årsredovisning än vad lagen kräver, där tydlighet och transparens står i fokus.
  • En effektrapport och självdiagnos som främjar en miljö där effektmätning, kunskapsinhämtning och självreflektion är en naturlig del av organisationers verksamhetsstyrning och bidrar till att fokusera på den skillnad eller nytta som uppnås.
  • Revisorsgranskad rapportering enligt riktlinjer för intern kontroll och styrning som innefattar 45 krav kring bland annat insamling, internkontroll, policys mot oegentligheter och jäv, styrande dokument kring styrelsens uppdrag och arbetsordning, obligatoriska riskanalyser samt mycket mer.

Till dessa krav tillkommer även vägledningar och etiska styrdokument om allt ifrån placeringspolicy och uppförandekod till hantering av personuppgifter och användning av bilder på barn i insamlingssyfte. Kort sagt, civilsamhällets organisationer ställer höga krav på sig själva för det är viktigt att förvalta gåvor och skattemedel på bästa möjliga sätt så att det ger mest nytta för mottagaren.

Därför är jag extra glad att vi just i dagarna har skickat ut intyg för ”Tryggt givande” till de av våra medlemmar som under året rapporterat på Kvalitetskoden. Tryggt givande är en märkning som står för kvalitet, transparens och professionalitet samt etisk insamling av gåvor, så kolla vår medlemslista eller håll utkik efter Tryggt givande nästa gång du ger en gåva eller ni samarbetar med en organisation!

Och till sist vill jag också tacka alla som under 2022 på olika sätt har bidragit till Giva Sveriges verksamhet och önska er en god helg. Vi ses igen 2023!

/Charlotte Rydh, Generalsekreterare