WWF: Med engagerade företag når vi tillsammans målen!

Världsnaturfonden WWF har strategiskt förändrat hela sitt sätt att samarbeta med företag. Idag ser man dem som en förlängning av det egna miljöarbetet och arbetar fokuserat på att skapa naturvårdsnytta genom att använda företagens hela värdekedja. I detta ingår allt från inköp, råvaruhantering och transport till handeln och kundens val.

– Genom att integrera våra mål med företagens hela verksamhet når vi så mycket längre än om vi bara ser dem som bidragsgivare och sponsorer, säger Daniel Robertsson, ansvarig för företagssamarbeten på Världsnaturfonden.

Daniel Robertson, WWF
Daniel Robertson, WWF

Världsnaturfonden (WWF) har kvar företag som stödjer dem genom traditionella gåvor, eller genom försäljning av produkter, till förmån för organisationen. Men tyngdpunkten i verksamheten handlar idag om att involvera företagen i arbetet med att uppnå de Globala målen, att öka den biologiska mångfalden och minska det ekologiska fotavtrycket.

WWF har därför successivt förändrat sina företagssamarbeten, både globalt och i Sverige. Idag är det störst fokus på så kallade transformativa samarbeten, där naturvårdsnyttan ligger i centrum.

– Tankesättet att arbeta med företag som en viktig del i naturvårdsarbetet har funnits länge. Vi har till exempel samarbetat med IKEA i skogs- och bomullsprojekt i över femton år. Men, den här typen av samarbeten kring att uppnå miljömålen har ökat i omfång med tiden, säger Daniel Robertsson.

Når mycket längre

Slutsatsen så här långt är att när WWF samarbetar med företagen direkt i miljöarbetet når organisationen mycket längre än om man arbetat själva och enbart bett om ekonomiskt stöd. I färskvattenfrågan arbetar WWF till exempel strategiskt med H&M som är en av världens största inköpare i textilbranschen. De använder mycket bomull i sina kläder och bomull är en av världens törstigaste växter. Hela flodområden påverkas av bomullsodlingar och produktionen och infärgning av textilier påverkar också färskvattnet. Genom samarbetet med WWF kan H&M påverka sina leverantörer och på så sätt också sätta press på andra aktörer i branschen att medverka till mer miljövänliga produktionsmetoder.

– I 16 prioriterade flodområden världen över samarbetar WWF med globala företag, men också med lokala aktörer och myndigheter. Syftet är att arbeta övergripande strategiskt för att få till stånd en helhetsförvaltning av vattnet i dessa områden, säger Daniel Robertsson.

Sex målområden – tre drivkrafter

WWF har indelat sitt arbete i sex målområden; Färskvatten, hav, klimat och energi, mat, skog och arternas mångfald (wildlife). Förutom detta har WWF genomfört ytterligare en stor förändring av sin verksamhet. Organisationen har kartlagt vad man kallar ”de tre stora krafterna till förändring”. Det handlar om vilka krafter i världen som påverkar och styr utveckling och skeenden positivt eller negativt. Man har sett att dessa krafter är:

  1. Finansiella strömmar. Hur kapital används i världen. Exempelvis om man investerar i förnybar energi eller i gammal fossilberoende teknik. Dessa flöden måste påverkas och förändras i en positiv riktning för klimatet och andra miljöområden.
  2. Hur marknaden fungerar. Om det är en hållbar marknad. Hur saker produceras och hur de konsumeras.
  3. Governance – Utvecklingen av civilsamhället och förbättrande av lagar, regler och förordningar.

Inom alla målområden arbetar WWF med att påverka dessa tre krafter. Samtidigt ställer förändringarna stora krav på WWF som organisation. Det krävs ökad kompentens inom finans, juridik och näringsliv.

– Näringslivssamarbetet var tidigare bara en egen del i vår verksamhet. Nu spänner det, tillsammans med governance och finansiella flöden, över alla de sex målområdena och är mer integrerat också hos oss.

Vad finns det exempelvis för finansiella drivkrafter inom skogsfrågan? Vad bör vi förändra för att nå bästa effekt?

Vi kopplar ihop de här tre drivkrafterna i våra verksamhetsområden och får på så sätt en mycket mer effektiv apparat, konstaterar Daniel Robertsson.

WWF i Sverige har ett 15-tal företag som man samverkar med. Några av dem är svenska globala företag som Tetra Pak, IKEA och H&M. Där utgår samarbetet från Sverige, men själva det praktiska arbetet kring tillverkning, råvaruhantering och transporter ligger utanför Sveriges gränser. Det finns också samarbeten som direkt handlar om naturen i Sverige, t ex Östersjöfrågan.

– Vi får många förfrågningar från företag som vill samarbeta med oss. Samtidigt har vi egna listor på vilka företag som vi skulle vilja samarbeta med för att nå störst framgång inom respektive målområde, fortsätter Daniel Robertsson.

Ledningsfråga

– Vi har en dialog med många av Sveriges största bolag. Vi ser att det finns olika mognadsgrad i frågan. Det finns de som har anammat hållbarhetsfrågan och integrerat den i sin verksamhet. Man förstår vilka risker som är förknippade med exempelvis klimatförändringar och vattenbrist och ser de positiva delar företaget får genom att arbeta aktivt med miljöfrågan. Detta är helt en lednings- och styrningsfråga som kokar ner till vilken kompetens ledningen och styrelsen har inom hållbarhetsområdet och hur man ser på risker och möjligheter kopplat till det egna företaget, konstaterar Daniel Robertsson.

Text: Malin Ekelund