Gåvoindex ökar för tredje månaden i rad

Gåvoindex (FMI) fortsätter att stiga och når 69 i december, jämfört med 65 i november. Framför allt beror detta på en tilltro till ökat givande framåt. Detta är en följd av att många organisationer har sett ett högre givande från allmänhet och företag under hösten än de förväntat sig, men också ett något ljusnande konjunkturläge.

Gåvoindex ger en indikation om utvecklingen av givandet från allmänhet och företag och baseras på ett genomsnitt av utvecklingen den senaste månaden och prognosen om ett år från Giva Sveriges medlemsorganisationer. Ett resultat över 50 innebär en generellt positiv syn på givandet.

Delindexet FMI Nuläge som visar utvecklingen för december hamnar på 60, vilket är en liknande nivå som i november. Det innebär att fler organisationer ser en ökning i gåvor och bidrag än antalet som ser en minskning. Ökningen för gåvoindex totalt sett jämfört med november drivs dock framför allt av FMI Prognos, som visar organisationernas uppfattning om ett ökande respektive minskande givande om ett år. FMI prognos hamnar på 79, upp från 70 i november, vilket speglar en stigande tilltro till ett högre givande om ett år jämfört med nu.

Goindex/Fundraising Managers Index (FMI)

  • Gåvoindex är en konjunkturmätare för givandet i Sverige som tas fram månadsvis av Giva Sverige. Indexet är en enkätbaserad ekonomisk indikator som är uppbyggd på samma sätt som Exportchefsindex. Det beskriver hur gåvogivandet från allmänheten och företag utvecklar sig historiskt över tid och förutser hur givandet kommer att utvecklas det närmaste året.
  • Gåvoindex bygger på enkätsvar från insamlingsansvariga och generalsekreterare hos Giva Sveriges medlemmar. De svarande ombeds att beskriva det faktiska utfallet under den senaste månaden utifrån om givandet har ökat, är oförändrat eller minskar jämfört med vad de förväntat sig, men också ta ställning till om de tror att utfallet i samma månad om ett år kommer att vara ökande, oförändrat eller lägre. Resultat över 50 innebär en positiv syn på gåvogivandet och ett resultat under 50 innebär en negativ syn.
  • Gåvoindex presenteras varje månad på Giva Sveriges webb.

Mer om Gåvoindex och hur det tas fram

För mer information, kontakta:
Charlotte Rydh, generalsekreterare: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93
Mårten Palmefors, senior analytiker: marten@givasverige.se, 08-677 30 97