Program 12 September:

 

09:30-10.00  Registrering och fika 

10.00-10.10 Välkomna! – Gemensam kvalitetssäkring för tryggt givande
Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige, och Johan Sverker, senior rådgivare, PwC
Lokal: Auditoriet

10.10-10.30 Vad är poängen med effektmätning?  Camilla Backström, styrelseordförande, Effektfullt
Lokal: Auditoriet
Charlotte och Camilla samtalar om effektmätning som grunden för att stärka och värna idéburna organisationers roll i samhället och de möjligheter det ger att visa på verklig nytta. Men också den komplexitet som effektmätning innebär och de utmaningar som uppstår när impact blir allt hetare och ”impact washing” är nästa begrepp att förhålla sig till.

10.30-11.15 Näringslivets hållbarhetsregleringar ger civilsamhället möjligheter, Frida Olsson, ESG strategist, PwC
Lokal: Auditoriet
Hållbar utveckling är vår tids stora ödesfråga och i en snabbt föränderlig värld med nya regelverk och lagstiftningar kopplade till hållbarhet, har idéburen sektor en allt viktigare roll att spela. I samverkan med offentlig och privat sektor kommer idédrivna och opinionsbildande organisationer att vara en nyckelaktör för att säkra en hållbar framtid. Frida Olsson, hållbarhetsstrateg på PwC, berättar om nya hållbarhetsregelverk på EU-nivå och internationellt och vilka möjligheter det innebär för civilsamhällets organisationer men också hur det hänger ihop med vikten av effektmätning.

11.15-11.25 – Bensträckare

11.25 – 12.15 – Branschgemensamma överenskommelser bygger tillit och ger inflytande – Samtalet modereras av Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige
Lokal: Auditoriet

Branschstandard för förmedlingstjänster
Louise Hammarbäck, bolagsjurist, Barncancerfonden, och Sara Karlsson, enhetschef  företagsinsamling & givarservice, Barncancerfonden

Branschstandard för direkta och indirekta kostnader
Malin Söderström, COO, Operation Smile, Pernilla Stolpe Rudolph, enhetschef verksamhetsstyrning, Röda Korset och Anna Ruddock, gruppchef award- och grants controlling, Rädda Barnen

”Rätta bilden av mig” – etisk porträttering av barn i insamlingssyfte
Peter Brune, generalsekreterare War Child Sverige

12:15-13.00  Lunch

Efter lunch erbjuder vi parallella seminarier. Deltagarna väljer ett av föredragen att gå på per seminariepass.

Seminariepass 1:

13:00-13.30 Rätta bilden av mig – om etisk användning av bilder på barn för insamling
Peter Brune, generalsekreterare War Child Sverige
Lokal: Auditoriet
I viljan att väcka känslor hos givare ser vi att biståndsorganisationer inte full ut tar hänsyn till barns rättigheter. Hur kan vi använda rättighetsbaserade bilder på barn i insamlingssyfte samtidigt som vi lyckas mobilisera tillräckliga resurser? Giva Sverige har tillsammans med SOS Barnbyar och War Child tagit fram det uppmärksammade materialet ”Rätta bilden av mig” för att belysa problematiken kring hur utsatta barn porträtteras i insamlingssyfte. Guiden har använts flitigt det senaste året. Tillsammans vill vi samtala kring problematiken och förbättra användandet av bilder. Etisk kommunikation är en samhällsfråga som knyter an till lokalisering av biståndet och maktförhållandet mellan Nord/Syd. Barn har rätt till ett privatliv och att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande. I användandet av bilder på barn kan det ifrågasättas om organisationer alltid tar hänsyn till rättigheterna. Att prioritera givarens behov kan ses problematiskt ur ett rättighetsperspektiv då det riskerar att upprätthålla ojämlikheter och stereotyper. Seminariedeltagarna kommer diskutera den senaste utvecklingen i relation till det växande engagemanget av tydliga etiska riktlinjer. Vi kommer diskutera gränser i bildanvändning i interaktiv form.

13:00-13.30 Gåvopolicy i praktiken
Anna Ernestam, generalsekreterare, SOS Barnbyar
Lokal: Se och levande livet (en trappa ned)
Den okända och ovissa omvärlden innebär också nya frågeställningar för insamling och givande. Digitaliseringens möjligheter, enkla och sömlösa betalningar där kommunikation och betalning interagerar, ökade politiska önskemål och krav på rapportering och tillsyn är några exempel som påverkar ideella organisationer. Är er insamlingspolicy och andra policies uppdaterade för att hantera detta? Och hur för man ett pågående samtal om etiska överväganden?

Anna Ernestam, delar med sig av ett etiskt dilemma som uppstod då en mycket stor gåva gavs av en person som inte hade förmåga att själv bedöma konsekvenserna för sin privatekonomi och hur de valde att hantera detta.

13:30-13.40 Paus

Seminariepass 2:

13:40-14.10 GDPR i praktiken – Vad är ett ROPA-system? Och hur kan du använda det?
 Louise Hammarbäck, bolagsjurist, Barncancerfonden, Axel Tandberg, Data Privacy Specialist, LegalWorks.
Lokal: Auditoriet
GDPR-projekten var många under 2017 och som avslutades 2018 när dataskyddsförordningen började gälla. Nu är det hög tid att gå från ett GDPR-projekt till ett program, men hur får man ordning och reda? Med guidning av ledamöter i Giva Sveriges GDPR-grupp får du grunderna i hur du skapar ordning och reda och hur du kontrollerar att er organisation följer GDPR där ett ROPA-system är nyckeln.

13:40-14.10  Allt du behöver veta för att utvärdera en styrelse
Johan Sverker, senior rådgivare PwC och certifierad lärare av Styrelseakademien
Lokal: Se och levande livet (en trappa ned)
Styrelsen är normalt i det löpande arbetet organisationens högsta beslutande organ. I en förening är styrelsen medlemmarnas företrädare och i en stiftelse ändamålets. Styrelsen är en mycket viktig del i organisationens styrsystem och som sådan särskilt reglerad i Giva Sveriges Kvalitetskod. Samtidigt är det ofta en utmaning för en lekmannastyrelse att styra en professionell organisation och för en professionell organisation att förhålla sig till en styrelse.

Ett av de krav som finns i Giva Sveriges Kvalitetskod är att styrelsen årligen ska utvärdera sitt arbete. Under detta seminarium går vi dels igenom hur en sådan utvärdering kan göras, dels hur den kan användas för att utveckla styrelsens arbete med fokus på hur styrelsen bidrar till att strategiskt utveckla organisationens ändamålsarbete. Du får med dig konkreta tips på hur en utvärdering kan gå till, vilka frågor som kan ställas och hur utvärderingen kan användas.

Seminariepass 3:

14.20-14.50 Riskhantering i mindre organisationer
Ewa Holmstedter, kanslichef We Effect
Lokal: Auditoriet
Riskhantering och riskanalys är en av de punkter i Kvalitetskoden som leder till mycket frågor och avvikelser, särskilt för mindre organisationer som ofta inte har varken personal eller system för att hantera risker systematiskt. Ewa Holmstedter ger en introduktion till hur man kan angripa sitt riskhanteringsarbete och tips om enkla modeller för att löpande följa upp och utveckla arbetet.

14.20-14.50 Att bygga organisationens trovärdighet i en ny miljö
Frida Olsson, ESG strategist, PwC och Johan Sverker, senior rådgivare, PwC
Lokal: Se och levande livet (en trappa ned)
För en aktör i civilsamhället är trovärdighet den viktigaste tillgången. Det är en förutsättning för förtroende som i sin tur ger tillgång till finansiering och möjligheter att arbeta med ändamålsverksamheten. Vilka samarbeten en organisation har och, för de som har kapital att förvalta, vilka placeringar som görs påverkar förtroendet. På senare tid har det kommit en rad regelverk som formellt främst påverkar företag, men som också kan användas som stöd för ideella organisationer. Under detta seminarium ger vi en kort introduktion till hur de nya regelverken i EU (Taxonomi, CSRD, CSDDD) kommer att ställa högre krav på relationer och tillbörlig aktsamhet. Det innebär att ni som organisation behöver ha koll på era egna värdekedjor likväl som era samarbetspartners värdekedja. Det blir också konkreta förslag på hur din organisation systematiskt kan arbeta med frågan bland annat genom en god process för due diligence/tillbörlig aktsamhet och hur stadgar, policyer och samarbetsavtal kan användas för att öka trovärdigheten. Seminariet är interaktivt och kopplar an till de konkreta utmaningar som finns hos de närvarande organisationerna.

15.00-15.30 Fika och mingel
Lokal: Auditoriet