Samlad data ger ökad kunskap om engagemang och givande

För att förbättra förutsättningarna för gåvogivande behöver FRII som branschorganisation ständigt skapa mer kunskap. Därför är FRII just nu delaktig i ett antal olika initiativ som syftar till att utvinna kännedom och insikt från samlad data. Det finns en enorm, men outforskad potential i att dela data mellan insamlingsorganisationer och på så vis skapa kunskap om hur givandet ser ut.

Som en del i arbetet med att skapa ökad kunskap om givandet i Sverige har FRII inlett en dialog med organisationen CASE om hur vi tillsammans kan skapa större förståelse för givande. CASE är en internationell medlemsorganisation för universitet och högskolor som arbetar med fundraising för att finansiera delar av sin verksamhet. Likt FRII samlar de in data om givande och vi hoppas tillsammans kunna få en bredare bild och ökad förståelse för utvecklingen av gåvogivande.

Jämförelser mellan ideella organisationer
Att alla organisationer som själva arbetar med insamling av gåvor sitter på en guldgruva i form av data om givande och givare är ingen nyhet, men det finns en outforskad potential i att dela denna data mellan organisationerna. Vilka skillnader finns det mellan givande till exempelvis forskningsorganisationer och biståndsorganisationer? Vad händer med gåvogivandet till ideella organisationer vid större omvärldshändelser? Hur påverkar politiska beslut inställningen till gåvogivande? Att ge svar på dessa frågor kräver samlade och uppdaterade data om gåvogivande och dit vill vi inom FRII tillsammans komma. Vi vill likt många andra branscher sammanställa data och skapa kunskap som kan användas för att bättre kunna förutspå framtiden och arbeta mer strategiskt med utveckling.

Stort och brett engagemang
FRIIs medlemmar arbetar för en mängd olika och viktiga ändamål och gemensamt för de alla är att gåvor från allmänheten, företag och andra organisationer står för en del av den finansiering som möjliggör verksamheten. Givande och engagemang kan självklart se ut på många vis och vi vet att svenskarnas generositet inte bara samlas inom FRIIs medlemsorganisationer.

Alla de timmar som ideellt arbetande lägger på sin idrottsförening eller lokala utvecklingsförening är exempel på engagemang som ligger utanför FRIIs medlemsorganisationer.

Ett annat exempel är de generösa gåvor som skänks direkt till universitet och högskolor och som möjliggör livsviktig forskning.

Internationellt samarbete
Att förstå och mäta engagemang och givande är komplext och omfattande. I samarbete med Bill och Melinda Gates foundation driver #Givingtuesday sedan några år tillbaka ett initiativ som syftar till att samla in data om givande och engagemang globalt. De ser att det finns potential i att samla data om givande och engagemang just kring #Givingtuesday för att över tid kunna mäta och följa utvecklingen. I det här arbetet bjuds alla som kan följa gåvogivandet på något vis in att bidra. FRII är med och bidrar och anordnar tillsammans med #Givingtuesday i maj en workshop där CRM leverantörer, betalningshanterare och andra relevanta aktörer bjuds in för att tillsammans prata om hur vi kan mäta engagemang och givande.

Vill du veta mer om det pågående arbetet med att ta fram nyckeltal för givande, kontakta gärna oss på FRII.

Text: Josefiina Ben Azouz