Vanliga frågor

Vågar jag lita på organisationen jag vill skänka en gåva till?

Vi får många frågor om vem man vågar ge en gåva till. Alla FRIIs medlemmar tillämpar FRIIs kvalitetskod för intern kontroll och styrning, följer särskilda riktlinjer för årsredovisning samt etiska riktlinjer. De har också 90-konto. Klicka här för att se medlemmarna.

För att motverka oseriös insamling har FRII utvecklat en kvalitetskod som tillämpas av alla våra medlemmar. Koden kan du läsa mer om under kvalitetskoden. Oseriös insamling skadar förtroendet för seriösa organisationer som utför viktigt och nödvändigt arbete i Sverige och internationellt. Om organisationen inte är medlem i FRII kan du kolla upp följande innan du skänker:
– Har organisationen en hemsida och känns informationen trovärdig och korrekt?
– Finns det en kontaktperson som går att nå för ytterligare information om insamlingen och organisationen?
– Är organisationen öppen och transparent? Går det till exempel att få tag på organisationens årsredovisning, se vilka som sitter i styrelsen eller få reda på vad pengarna används till?

Känner du dig osäker bör du inte skänka pengar till organisationen.

Vad är FRIIs kvalitetskod?

För att säkra att FRIIs medlemmar förvaltar gåvor på bästa sätt har FRII utvecklat en kvalitetskod som lanserades 2007. Kvalitetskoden är en viktig del i att upprätthålla och stärka förtroende för FRIIs medlemmar, och innebär också en öppenhet gentemot omgivningen då information och vissa dokument ska finnas publicerade på hemsidan.

FRIIs medlemmar måste följa koden och den kravstandard för intern kontroll och styrning som koden består av. Vartannat år ska en extern revisor granska och intyga att organisationen uppfyller koden. Kvalitetskoden ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen upprättar en effektrapport utifrån FRIIs mall för effektrapportering. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör.

Dessutom finns styrande riktlinjer för årsredovisning, som medlemmarna måste följa och som fokuserar på att skapa en tydlig och öppen rapportering om insamlingen av gåvor och hur de används. Läs mer om FRIIs arbete med kvalitet och styrning.

Vilket ändamål är bäst att ge till?

Det finns många olika ändamål att ge gåvor till. Att rangordna ändamålen i någon form av viktighet är omöjligt. Du ska ge en gåva till ett ändamål som är viktigt för dig. Oavsett om det är för djur, mänskliga rättigheter, barn, äldre, forskning eller något annat gör du en viktig insats genom din gåva.

Jag tänkte ge en gåva via en hemsida eller app som samlar många organisationer. Vad ska jag tänka på?

Här kan du läsa mer om egna insamlingar och olika insamlingsplattformar. 

Hur mycket av min gåva används till administration?

Alla organisationer, företag och myndigheter har kostnader för administration och försäljning/kontakt med medborgare. Administrationskostnader är sådana kostnader som inte direkt kan räknas till varje enskilt projekt eller ändamål men som är nödvändiga för att kunna driva en organisations verksamhet som helhet och garantera kontroll och styrning. Exempelvis ekonomihantering, IT-system, personalfunktion, lokaler, ledning av organisationen.

Nivåerna på dessa kostnader skiljer sig mycket åt mellan olika organisationer, och ligger vanligen mellan 10 – 25%. Minsta möjliga kostnad för administration säger inte något om vilken nytta organisationen gör eller hur effektiv organisationen är att sätta din gåva i arbete på bästa sätt. Hur det ser ut beror bland annat på organisationens arbetssätt och inriktning. Som givare är det viktigt att också tänka på vad din gåva används till för ändamål och vad blir resultatet för det ändamål du vill stödja.

Mycket låga såväl som mycket höga administrationskostnader kan vara skäl att ta en extra titt på organisationens årsredovisning. Som givare ska du alltid kunna få insyn i hur gåvomedel används. Alla FRIIs medlemmar redovisar öppet hur de insamlade medlen fördelas och gör årligen en effektrapport som beskriver vad som uppnåtts med verksamheten.

Vad betyder etisk insamling?

Det ska alltid vara tryggt att ge en gåva till en organisation. Därför har FRII olika riktlinjer och vägledningar för hur insamling av gåvor ska bedrivas som medlemmarna ska följa. Dessutom måste medlemmarna följa FRIIs kvalitetskod, sammanställa en effektrapport och göra en gedigen årsredovisning. Syftet med detta är att öka kvaliteten och öppenheten i medlemmarnas verksamhet. Det ger också dig som givare en ytterligare trygghet att din gåva används på rätt sätt.

Jag har lovat att ge en gåva i samband med ett telefonsamtal från en insamlingsorganisation och har ångrat mig. Måste jag betala?

Som givare har du alltid rätt att ångra dig. En gåva ska alltid vara frivillig. Vill du inte längre ge en gåva behöver du inte göra det.

Jag vill starta en insamling. Hur gör jag?

Vill du starta en insamling eller ge av din tid, ta kontakt med den eller de organisationer du vill engagera dig för. Hos många organisationer kan du starta en egen insamling på deras hemsida. Du hittar FRIIs medlemsorganisationer här.

Kostar det alltid pengar att göra kontant insättning av en gåva i bank?

Nej, det kan du göra kostnadsfritt på alla kontor hos Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank.

Har FRII kontakter med insamlingsorganisationer i andra länder?

Ja. FRII är medlem i European Fundraising Association – EFA och träffar där regelbundet representanter för olika insamlingsorganisationer. FRII har också kontakter med andra som har kunskap om insamling, som t ex forskare, branschorganisationer utanför Europa, och givarnätverk.

Hur blir vi medlemmar i FRII?

FRIIs styrelse godkänner nya medlemmar utifrån er medlemsansökan. Ni ska regelmässigt bedriva insamling och förbinda er att följa FRIIs stadgar, tillämpa FRIIs kvalitetskod samt FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Ni ska också ha ett 90-konto.

Vad är Svensk Insamlingskontroll?

Svensk Insamlingskontroll är precis som FRII en ideell förening. Den bildades 1980 för att ta över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som utövats av Näringslivets Granskningsnämnd sedan 1943. Huvudmän för Svensk Insamlingskontroll är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer – LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv. Svensk Insamlingskontroll beviljar s k 90-konton. Ett 90-konto är ett post- eller bankgirokonto som tilldelas insamlingsorganisationer efter granskning enligt Svensk insamlingskontrolls modell. Läs mer på deras hemsida.

Vad är ett 90-konto?

Ett 90-konto är ett post- eller bankgirokonto som tilldelas av Svensk Insamlingskontroll för insamling av gåvor.