kommittén för kvalitetssäkring av ideella organisationer

Kvalitetskoden ska bidra till att främja transparens och relevant tillsyn i civilsamhällesorganisationer men också verka för harmonisering av tillämpliga regelverk och minska dubbelrapportering till olika instanser. Med Kommittén för kvalitetssäkring av ideella organisationer på plats stärks inte bara Kvalitetskoden, utan också Giva Sveriges strävan mot etisk, transparent och professionell styrning och ledning inom en hel bransch.

Kommittén för kvalitetssäkring av ideella organisationer ska tillse att Kvalitetskoden bidrar till att stödja och utveckla tryggt givande i Sverige och fungerar som ett stöd till de organisationer som arbetar med insamling av gåvor, bidragsansökningar och företagssamarbeten samt bidrar till utveckling av civilsamhällets organisationer med finansiering genom gåvor, donationer och samarbeten. Detta gör kommittén genom att, tillsammans med två expertgrupper, Redovisningsrådet och Expertgruppen för intern kontroll och styrning, ta fram förslag till uppdateringar och utveckling av Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3, Instruktion för revisors granskning samt Giva Sveriges riktlinjer för intern kontroll och styrning.

Kommittén stödjer även Giva Sverige i utvecklingen av tydlighet och öppenhet i rapportering för ideell sektor och tillse att civilsamhällets intressenter samt även näringslivet och myndigheter har möjlighet att påverka utformningen av Kvalitetskoden genom t.ex. remissförfarande av väsentliga ändringar av Kvalitetskoden.

Ledamöter
Peter Sikström, generalsekreterare, SPF Seniorerna (ordförande)
Petter Skogar, VD, Fremia (vice ordförande)
Charina S Hallberg, kassör, Giva Sverige
David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden i samverkan

styrande dokument för kommittén för kvalitetssäkring av ideella organisationer och dess expertgrupper

Uppdragsbeskrivning för Kommittén för kvalitetssäkring av ideella organisationer

pdf

Uppdragsbeskrivning för Expertgruppen för intern kontroll och styrning

pdf

Uppdragsbeskrivning för Redovisningsrådet

pdf