Årsmöte

Giva sveriges årsmöte

Giva Sverige är en ideell förening där föreningsstämman, årsmötet, är det högsta beslutande organet. Varje medlem har en röst. Årsmötet ska hållas senast i maj. Kallelse till årsmötet ska ske minst fyra veckor före mötet och motioner ska vara styrelsen tillhanda åtta veckor innan årsmötet. Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga minst två veckor före mötet.

Årsmötet 2019 hölls den 23 maj. Nedan ser du årsmöteshandlingarna.

Årsmöteshandlingar 2019

§1-16 och §19-10

Dagordning

pdf

§8 Verksamhetsberättelse 2018

pdf

§9-10 FRIIs Årsredovisning och Revisionsberättelse 2018

pdf

§13-15 Valberedningens förslag till styrelsesammansättning samt revisorer i FRII

pdf

§16 Elektorsgruppens förslag till ordförande och ledamöter i valberedningen

pdf

§19-20 Förslag till fastställande av medlemsavgift

pdf

Årsmöteshandlingar 2019

§17 Propositioner från styrelsen

§17 Bakgrund till förslag från styrelsen till årsmötet

pdf

§17a Förslag till nytt namn för föreningen och logotyper

pdf

§17b_Förslag till anpassningar av föreningens riktlinjer för kvalitetsarbete

pdf

17c Förslag till process för utveckling av effektrapporten

pdf

§17d_Förslag till nya stadgar för föreningen

pdf

§17d_Bilaga_nuvarande Stadgar FRII

pdf

§17e_Förslag till kvalitetskrav för associerade medlemmar

pdf

§17b_Bilaga 1_Introduktion till FRIIs Kvalitetskod

pdf

§17b_Bilaga 2_Övergripande vägledning (riktlinje) för insamling

pdf

§17b_Bilaga 3_(Riktlinje) Mall för effektrapportering

pdf

§17b_Bilaga 4_Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3

pdf

§17b_Bilaga 5_Riktlinje för intern kontroll och styrning

pdf

Protokoll tidigare Årsmöten

Protokoll Årsmötet 2019

pdf

Protokoll Årsmötet 2018

pdf

Protokoll Årsmötet 2017

pdf

Protokoll Årsmötet 2016

pdf

Protokoll Årsmötet 2015

pdf