Årsmöte

Giva sveriges årsmöte

Giva Sverige är en ideell förening där föreningsstämman, årsmötet, är det högsta beslutande organet. 

Föreningen ska hålla årsmöte under perioden april-juni varje år.
Kallelse till årsmöte ska ske skriftligt minst fyra (4) veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar, inklusive fullständiga förslag till beslut och beslutsunderlag, ska finnas tillgängliga minst två (2) veckor före årsmötet.

Förslag på något ärende utöver de ärenden som ska behandlas på årsmötet enligt punkt 8 i stadgarna ska innehålla uppgift om ärendet inklusive förslag till beslut. En skriftlig begäran om behandling av sådant ärende ska skickas till styrelsens ordförande innan februari månads utgång.

Handlingar årsmöte 2022

Kallelse till Giva Sveriges årsmöte 2 juni 2022

pdf

Dagordning Giva Sveriges årsmöte 2 juni 2022

pdf

§7 Verksamhetsberättelse 2021

pdf

§8 Giva Sverige Årsredovisning 2021

pdf

§8 Revisionsberättelse

pdf

§11-13 Valberedningens förslag till styrelsesammansättning samt revisorer 2022

pdf

§14 Elektorsgruppens förslag till Giva Sveriges valberedning 2022

pdf

§15 Förslag till elektorer 2022

pdf

§16 Förslag till beslut om fastställande av medlemsavgifter 2023

pdf

§17a Styrelsens förslag till justeringar i Riktlinjer för intern kontroll och styrning

pdf

§17b Beslut om styrelsens förslag om ändrad delegation av delar av Kvalitetskoden

pdf

Protokoll tidigare Årsmöten

Protokoll Årmötet 2022

pdf

Protokoll Årsmötet 2021

pdf

Protokoll Årsmötet 2020

pdf

Protokoll Årsmötet 2019

pdf

Protokoll Årsmötet 2018

pdf

Protokoll Årsmötet 2017

pdf

Protokoll Årsmötet 2016

pdf

Protokoll Årsmötet 2015

pdf