Riktlinjer för årsredovisning

Uppdaterade Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 publicerades den 15 december 2023. Riktlinjerna finns både i originalversion och med markerade ändringar i texten jämfört med föregående år. Det finns även en kortversion som ger en överblick över årsredovisningens olika delar. Du hittar dokumenten längre ner på sidan.

Riktlinjerna tillämpas av ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Innehållet är att beteckna som god sed för ideella organisationer som helt eller delvis finansierar sin verksamhet med gåvor och bidrag samt medlemsavgifter. Synpunkter, frågor och kommentarer är välkomna och kan mejlas till redovisning@givasverige.se

Giva Sverige anordnar årligen utbildningstillfällen om redovisning och beskattning. Dessa tillfällen publiceras i vårt kalendarium. Mer information om redovisningsregler och bokföring för ideella föreningar hittar du på Bokföringsnämndens hemsida.

Giva Sveriges redovisningsråd

Giva Sveriges Redovisningsråd etablerades 2013 och ansvarar för den årliga uppdateringen av Giva Sveriges riktlinjer för årsredovisning. Giva Sverige styrelse fastställer innehållet i dokumentet.

Ledamöter i Redovisningsrådet är:
Elisabeth Raun, auktoriserad revisor, Grant Thornton (ordförande)
Erik Albenius, auktoriserad revisor, PwC
Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor, KPMG
Rebecca Ersryd, auktoriserad revisor, EY
Christina Järsjö, auktoriserad redovisningskonsult, Grant Thornton
Emilia Sörenson, redovisningsspecialist, EY
Fredrik Andersson, redovisningsspecialist, KPMG
Taina Rauma, redovisningsspecialist, PwC

Arbetsinsatsen i Redovisningsrådet utförs utan ersättning. Rådet samverkar också med en referensgrupp bland Giva Sveriges medlemmar och andra intressenter.

Bakgrund

I mars 2001 publicerade Giva Sverige en mall för årsredovisning för insamlingsorganisationer – Riktlinjer för att utveckla god redovisningssed för landets insamlingsorganisationer. Denna mall ändrade sedan namn till Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning och uppfyller årsredovisningslagens krav och våra önskemål för att skapa enhetlighet i branschen. Mallen togs fram av en arbetsgrupp inom Giva Sverige i samarbete med redovisningsspecialist Eva Törning, GrantThornton. Arbetet har varit mycket uppskattat och de styrande riktlinjerna har idag blivit en branschnorm för transparent redovisning av gåvor, bidrag och medlemsavgifter  i Sverige.

Styrande riktlinjer för årsredovisning enl. K3 2023

pdf

Styrande riktlinjer för årsredovisning enl. K3 2023 - spårade ändringar

pdf

Riktlinjer för årsredovisning - Kortversion PDF

pdf

Riktlinjer för årsredovisning - Kortversion Word

docx

Vanliga frågor om redovisning av gåvor

Intäktsredovisning av företagspaket

Fråga: Vi erbjuder så kallade företagspaket där företag genom att betala ett förutbestämt belopp får ett paket med innehåll. Hur vet vi om dessa tre paket är ”motvarande värde i utbyte” enligt bilaga 3 i riktlinjerna Gåva eller bidrag? Ska detta räknas som gåva eller försäljning?

Svar: Bedöms intäkten från företagspaketen vara väsentligt högre jämfört med det som företagen erhåller i utbyte ska ingen försäljning bokföras. Och finns det inte något villkor kring återbetalningsskyldighet respektive särskilt ändamål dit intäkten ska gå lutar det åt att det ska intäktsföras som en gåva. Om det är möjligt att göra en bedömning av värdet för det som företaget erhåller kan ni bryta ut den delen av intäkten och redovisa som försäljning, medan resterande del fortfarande redovisas som en Gåva. Rekommenderar en avstämning med er revisor kring denna avvägning.

Intäktsredovisning av stiftelsemedel med återrapporteringsskyldighet – vad gäller?

Ytterst är det skrivningarna kring villkoren i avtalet/beslutet från stiftelsen som avgör hur detta ska hanteras. Följdfrågor för att avgöra hantering kan vara dels om ingen återbetalningsskyldighet finns oavsett hur ni rapporterar till stiftelsen att medlen har använts. Dels om ni skulle bli återbetalningsskyldiga ifall ni inte lämnade in någon återrapportering till stiftelsen. Tolkar ni det som en gåva efter detta kan det bli aktuellt med en omföring inom eget kapital till Ändamålsbestämda medel om gåvan ska förbrukas för ett specifikt ändamål.