Löner i ideell sektor

Giva Sverige genomför vartannat år en löneanalys för att öka kunskapen om lönenivåer för roller i insamlande organisationer. Löneanalysen ger en faktabaserad bild av löneläget inom organisationer som arbetar med insamling av gåvor.

Att följa utvecklingen av löner bidrar till transparens för lönenivåer, arbetstid och eventuella förmåner inom ideella organisationer med insamlingsverksamhet. 2023 års löneanalys visar att:

– Av de anställda i organisationerna är 71 % kvinnor och 29 %. Den fördelningen är likartad även för chefer och generalsekreterare.
– Anställda i organisationer med insamlingsverksamhet har få löneförmåner. Den förmån som oftast finns är friskvårdsbidrag som i genomsnitt är 2 764 kronor.
I genomsnitt har anställda 30 dagars semester och en veckoarbetstid på 39 timmar.
– Medellönen för medarbetare är 36 873 kronor/månaden
– Medellönen för chefer är 52 379 kronor/månaden
– Medianlönen för generalsekreterare är 68 000 kronor/månaden
– Total sett är kvinnornas medianlön 3,6% högre än männens medianlön.

Giva Sverige anser att:

  • Öppenhet och transparens gällande kostnader för administration och löner är viktigt. I Giva Sveriges riktlinjer för intern kontroll och styrning är ett av kraven att högste tjänstepersons lön ska vara angiven i organisationens årsredovisning och gärna på hemsidan.
  • Drivkraften för att arbeta inom civilsamhället kommer vanligen ur en vilja att göra en insats för samhället. Samtidigt går det inte att åstadkomma långsiktig nytta och förändring för samhällets mest utsatta, för barn och unga, för klimatet eller inom avancerad vård och omsorg enbart genom att människor har ett kall att göra en insats för samhället. För det behövs rimliga löner.
  • Att ta hand om givares pengar och att se till att insamlade medel gör mesta möjliga nytta för de ändamål som bedrivs innebär ett stort ansvar och höga krav på kompetens för personer i ledande positioner. Det kräver gedigen kunskap om allt från ledarskap och ekonomi till verksamhetsstyrning och innovation. Lönenivåerna behöver därför ses i relation till det ansvar en generalsekreterare har. För att öka förståelsen för ideella organisationers roll som professionella utförare i många olika delar av samhället kan det vara intressant att göra jämförelser med både näringsliv och offentlig sektor.

2023 års löneanalys 

Läs mer:

Ledare: Vi behöver modernisera bilden av ideell sektor – Giva Sverige
”Måste du vara idealist för att jobba i ideell sektor?”, Akademikerbloggen, april 2019