Kvalitetskoden

Giva Sverige kvalitetssäkrar ideella organisationer med finansiering från gåvor, bidrag och samarbeten för att säkra etisk, transparent och professionell styrning och ledning. Vi hjälper våra medlemmar med verktyg för etisk insamling, intern kontroll och styrning, ekonomisk redovisning och effektrapportering. Allt detta samlas i en Kvalitetskod som medlemmar i Giva Sverige följer och vi ger ut märkningen Tryggt givande.

Förtroende och tillit är grundförutsättningar för att människor och företag ska vilja bidra med pengar till ideella organisationer. Det ska vara lätt att ta del av resultat och effekter av organisationernas arbete och vad som åstadkommits med pengarna, och organisationen ska vara öppen hur den styrs och förvaltas. Givare och andra intressenter ska känna sig trygga med att organisationerna har ordning och reda i sin verksamhet och förvaltar pengar väl. Man ska helt enkelt känna sig trygg med sitt givande.

För att upprätthålla och stärka förtroendet för ideella organisationer med finansiering från gåvor och bidrag har Giva Sverige utvecklat en Kvalitetskod som lanserades 2007. Kvalitetskoden är ett ramverk för etisk insamling av gåvor och transparent och professionell styrning av ideella organisationer. Regelbunden rapporteringen stärker organisationernas arbete med etik, ekonomi, effektmätning samt intern kontroll och styrning och bidrar till att stärka trovärdigheten för ideella organisationer i Sverige.

Alla våra medlemmar måste följa Kvalitetskoden och den standard som koden består av, men Kvalitetskoden är också ett bra verktyg för att stärka ledning och styrning i ideella organisationer generellt. Den är också inspiration och stöd för myndigheter och bidragsgivare som vill säkra god styrning och uppföljning i ideella organisationer.

Ordinarie medlemmar som uppfyller Kvalitetskoden får märkningen Tryggt givande. Tryggt givande innebär att organisationen står för kvalitet och professionalitet i sin verksamhet, och att de bedriver insamling av gåvor på ett tryggt, etiskt och transparent sätt.

Tryggt givande-används-ej-utan-godkännande
Tryggt Givande är ett registrerat varumärke som ägs av Giva Sverige. Märkningen får ej användas utan godkännande.

Kvalitetskoden omfattar fyra centrala områden med tydliga riktlinjer:
– Etiska principer och vägledningar
– Ekonomisk redovisning
– Effektmätning och rapportering
– Intern kontroll & styrning

För att utveckla riktlinjerna för årsredovisning samt intern kontroll och styrning finns en Kommitté för kvalitetssäkring av ideella organisationer. Riktlinjerna för etik och effektrapportering beslutas av Giva Sveriges årsmöte. Etiska rådet för tryggt givande prövar tillämpningen av Kvalitetskoden.

Du kan läsa mer om alla delar i Kvalitetskoden och rapporteringen genom att klicka vidare i menyn eller nedan.

Rutin för klagomål

Rutin för klagomål gällande Giva Sveriges kvalitetskod

pdf

Kontakta oss

Har du frågor om Giva Sveriges kvalitetsarbete, kontakta Elsa Ericsson. Alternativt, maila dina frågor till kvalitetskoden@givasverige.se eller ring på 08-677 30 96.

Elsa Ericsson

Projektledare Kvalitetskoden

Tel: 08-677 30 96

Mob: 073-661 22 90