Starta insamlingsorganisation

Giva Sverige får ibland frågan om hur man kan starta en ideell organisation och därför har vi samlat information om hur man går till väga. Här beskriver vi kortfattat vad som gäller när man vill starta en ideell förening, en stiftelse eller ett trossamfund i Sverige.

Starta en ideell förening
I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas, vilket betyder att man kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Däremot finns det lagar och regler till exempel för skatter och bokföring som man självklart måste följa. För att starta en ideell organisation finns den här checklistan som Skatteverket har skapat;

1) Skriv stadgar. De personer (minst tre stycken) som ska bilda organisationen ska skriva ett förslag till stadgar som fungerar som föreningens regler. I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas.

2) Sammankalla till ett möte där föreningen ska bildas. På mötet ska följande tre beslutas och godkännas:
A) föreningen har bildats
B) stadgarna har antagits
C) en styrelse har valts, och de som ingår i styrelsen.

Det är viktigt att skriva ett protokoll under mötet där det framgår att ovanstående punkter har beslutats av medlemmarna. Protokollet bör skrivas under av minst två personer, till exempel ordförande och sekreterare. Efter det har föreningen bildats och blivit en juridisk person.

3) Ansök om ett organisationsnummer. Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer. Däremot måste föreningen ha ett organisationsnummer om föreningen ska hyra lokal, starta ett bankkonto, ansöka om bidrag eller utföra uppdrag åt företag eller kommuner. Organisationsnummer ansöker man hos Skatteverket tillsammans med blanketten ’Ansökan om organisationsnummer (SKV 8400).

4) Skatteregistrera föreningen. Blanketten ’Företagsregistrering (SKV 4620) ska skickas in om organisationen vill ha moms- och arbetsgivarregistrera sig eller ansöka om F-skatt.

För mer information om hur man startar en ideell organisation besök Skatteverkets hemsida.
Du hittar även nyttig information forening.se.

Starta en stiftelse
För att starta en stiftelse i Sverige krävs det att det finns en egendom och stiftelsen ska förvaltas av en styrelse. Exempel på egendom är pengar, fastigheter eller aktier. Det måste även finnas ett gåvobrev, ett testamente eller någon annan handling och detta dokument ska ange hur egendomen ska användas, hur styrelsen ska utses och vem eller vilka som får ta del av egendomen. Ordet stiftelse ska alltid ingå i stiftelsens namn.

Insamlingsstiftelser ska registrera sig hos Länsstyrelsen och det är Länsstyrelsen som ska se till att stiftelser bildas, drivs och avvecklas på rätt sätt. Efter att en stiftelse har registrerats och godkänts av Länsstyrelsen meddelar Länsstyrelsen i sin tur Skatteverket. Stiftelsen får därefter ett organisationsnummer från Skatteverket.

För mer information om hur man startar en stiftelse besök Länsstyrelsens hemsida och Skatteverkets hemsida.

Starta ett trossamfund
För att starta ett trossamfund krävs det att man registrerar trossamfundet hos Kammarkollegiet. En registrering hos Kammarkollegiet skyddar namnet samt kan göra det möjligt att få hjälp av staten att beräkna och ta in medlemsavgifter. Kammarkollegiet tar en registreringsavgift på 500 kronor samt en annan avgift på 500 kronor för att förbli registrerad.

För att få sin registrering godkänd ställer Kammarkollegiet följande krav;
1) Trossamfundets ändamål är att ha en gemenskap för religiös verksamhet där det ingår att ordna gudstjänst. Med gudstjänst menas också exempelvis sammankomster för gemensam bön och meditation.

2) Trossamfundets ska ha stadgar där ändamålet framgår. Stadgarna ska också innehålla bestämmelser om hur beslut fattas inom samfundet.

3) Trossamfundets måste ha en styrelse eller motsvarande organ.

4) Trossamfundets namn måste särskilja samfundets verksamhet från andras. Namnet får inte heller strida mot exempelvis goda seder eller allmän ordning.

För mer information om hur man startar ett trossamfund besök Kammarkollegiets hemsida.