Rapportering

Giva Sveriges kvalitetskod omfattar fyra delar: etik, effektrapportering, ekonomisk redovisning och intern kontroll och styrning. Alla medlemmar ska följa de etiska principerna som styrs av Övergripande riktlinjer för insamling. Som en del i kvalitetsarbetet rapporterar våra medlemmar på kvalitetskoden på följade delar:
– Riktlinjer för effektrapportering
– Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3
– Riktlinjer för intern kontroll & styrning.

Att följa Kvalitetskoden i sin helhet, och låta organisationens revisor bestyrka att kraven är uppfyllda, är ett krav för att vara ordinarie medlem i Giva Sverige. Utgångspunkten är att alla ordinarie medlemmar ska följa samtliga krav i koden. Finns synnerliga skäl för att avvika från koden kan dessa förklaras. För associerade medlemmar sker rapportering på utvalda delar i Kvalitetskoden. Läs mer under medlemskategorierna.

Att och hur Giva Sveriges medlemmar följer koden tydliggörs genom rapporteringen. Hur rapporteringen sker är en grundläggande del av Giva Sveriges kvalitetskod. Nedan finner du introduktion till Kvalitetskoden samt instruktioner.

Medlemsorganisationer med 90-konto
Krav som är desamma eller liknande som de Svensk Insamlingskontroll ställer, och som därmed ligger till grund för innehav av 90-konto behöver inte granskas i samband med rapportering till Giva Sverige.

Introduktion till Giva Sveriges Kvalitetskod

Introduktion till Giva Sveriges Kvalitetskod

pdf

Instruktioner för rapportering

Instruktion för oberoende revisors granskning

pdf

Förslag till revisors bestyrkanderapport Giva Sveriges kvalitetskod

pdf

Förslag till medlemsorganisations redogörelse för Giva Sveriges kvalitetskod

pdf