Förutsättningar för ökat givande och engagemang

 

Giva Sverige anser att finansiering via gåvor, donationer och samarbeten är viktiga för ett starkt civilsamhälle. Dessa fria medel möjliggör för organisationerna att odla sin unika idé och bidra till mångfald utan vinstintresse. På så sätt utvecklas ett starkt och livskraftigt civilsamhälle, som kan vara en viktig aktör i det demokratiska samhällsbygget och där människor kan göra sin röst hörd.

Förutsättningarna för ökat givande handlar dels om incitament, dels om att infrastruktur och kanaler för givande ska vara väl fungerande.

Incitament för ökat givande – våra förslag

 1. Ett statligt matchningssystem för gåvor
  Genom att staten matchar gåvor (1:1, 1:2 etc.) till allmännyttiga ändamål som ges av privatpersoner/allmänheten kan ett större engagemang för ideella insatser uppmuntras samtidigt som en givarkultur etableras och ideella organisationer får möjlighet till en bredare finansieringsbas. Ta del av hela förslaget här.
 2. Skattereduktion för gåvor från allmänheten
  Under perioden 2012-2015 fanns en skattereduktion för gåvor i Sverige, och sedan den 1 juli 2019 är skattereduktion för gåvor åter möjlig. Giva Sverige är positiva till möjligheten till skattereduktion, men kritiska till att återinförandet skedde utan att någon hänsyn togs till de förslag till förbättringar som bidrar till att gynna hela den ideella sektorn. I korthet vill vi att:
  – Skattereduktionen för gåvor ska omfatta fler allmännyttiga ändamål än social hjälpverksamhet och forskning.
  – Beloppsgränserna ändras för att inkludera fler människor. Minsta belopp per år bör sänkas från 2 000 kronor till 1 500 kr och taket på 12 000 kronor per år bör höjas ytterligare.
  – Rapporteringen till Skatteverket förenklas för organisationerna genom att givarna själva får yrka på skattereduktion.
 3. Skattereduktion för gåvor från företag
  Giva Sverige anser att förutsättningarna för företag att stödja ideella organisationer bör utvidgas till att även omfatta skattereduktion för gåvor och donationer.

Väl fungerande infrastruktur och kanaler för gåvogivande

Spel och lotterier
Intäkter från ansvarsfull försäljning av spel och lotterier är sedan lång tid tillbaka en central och oberoende finansieringskälla för civilsamhället. Intäkter från lotterier är inte öronmärkta, och gör det möjligt för ideella organisationer att agera snabbt där behoven är som störst.

Intäkter från Postkodlotteriet, som är den största aktören inom allmännyttiga lotterier, utgjorde 8 % av de totala intäkterna från gåvor och bidrag för Giva Sveriges medlemsorganisationer 2021. För vissa mindre och medelstora ideella organisationer uppgår intäkter från lotterier till så mycket som 16 % av de totala intäkterna från den privata sektorn.

Giva Sverige anser att det är mycket viktigt att motverka spelproblem och skydda sårbara grupper, men att lagstiftningen måste utgå ifrån civilsamhällets särart och tydligt skilja på månadslotter och online-casinon. Vi vill därför se en riskklassificering i spellagen.

Betalningsleverantörer/betalningslösningar anpassade för insamling av gåvor
Som en följd av utvecklingen av de finansiella marknaderna med ökad digitalisering, begränsningar av bankernas monopol för betalningar (PSD2) och strävan mot gränslösa transfereringar (bl a P27 samarbete i Norden) sker en snabb och delvis svåröverblickbar utveckling av tjänster för betalningar. Tillsammans med hur våra beteenden som konsumenter utvecklas och trenden mot att ge konsumenten ökad makt över sina betalningar (”request to pay”) och finansiella tjänster samt personuppgifter kommer detta ha stor inverkan på hur människor kan och vill ge gåvor. Därför är detta en viktig fråga för Giva Sverige att bevaka och följa.