gåvoindex (FMI)

Vad är Gåvoindex (Fundraising managers index = FMI)?
Gåvoindex är en enkätbaserad ekonomisk indikator med fokus på insamling av gåvor och bidrag från allmänheten och företag. Gåvoindex främsta uppgifter är att beskriva hur givandet från allmänheten och företag utvecklar sig historiskt över tid samt att förutse hur gåvogivandet kommer att utveckla sig under den närmaste framtiden. Gåvoindex tas fram av Giva Sverige med hjälp av svar från insamlingsansvariga hos Giva Sveriges medlemmar.

Vilka frågor ställs i enkäten till gåvoindex?
HISTORISK UTVECKLING
Hur bedömer du att er insamling från följande givarkategorier har utvecklats under den senaste kalendermånaden?
(Allmänheten / Företag) (Svarsalternativ: Ökar / Oförändrat / Minskar)

Gör bedömningen från er sammanvägda känsla utifrån er planering och/eller prognos. Frågan gäller föregående månad, från första datumet i månaden till det sista datumet. Tänk på att inte räkna med säsongseffekter, utan om känslan är att insamlingen går bättre eller sämre jämfört med hur denna månad normalt ser ut och era förväntningar i år.

FRAMTIDA UTVECKLING
Hur bedömer du att er insamling från följande givarkategorier kommer att se ut om ett år jämfört med idag?
(Allmänheten / Företag) (Svarsalternativ: Ökar / Oförändrat / Minskar)

Frågan gäller föregående månad, från första datumet i månaden till det sista datumet, och gäller hela verksamheten

Målet med Gåvoindex är att det ska vara både en ledande och en eftersläpande indikator
En ledande indikator är ett verktyg som utvärderar styrkor/svagheter i ekonomier (i detta fall insamlingsverksamheter) och ger prediktiva signaler om framtiden, medan en eftersläpande indikator visar på den trenden som har varit under den närmaste bakåtliggande perioden. Dessa kan användas och redovisas separat utifrån deras olika användningsområden, men också slås samman till ett totalt index för att ge en avvägning av dels det faktiska nuläget, dels insamlingschefernas tankar om framtiden vid varje mättillfälle.

Hur räknas FMI ut?
Gåvoindex är ett så kallat diffusionsindex, vilket är ett system som visar på graden av förändring inom ett område genom att konvertera enkätsvar till ett enskilt nummer. Diffusionsindex används när respondenter ombeds att rapportera om en variabel, i detta fall gåvogivandet, har ökat eller minskat, utan att definiera exakt hur stor den ökningen eller minskningen är. Indexet varierar mellan 0-100 där 50 innebär att det historiska och framtida gåvogivandet upplevs som oförändrat från månaden innan.

INDEX = ((Procent av svarande som rapporterar att det ökar) *1.0 + (Procent av svarande som rapporterar att det är oförändrat) *0.5 + (Procent av svarande som rapporterar att det minskar) *0.0) *100

Om 100% av respondenterna skulle rapportera att givandet ökar skulle indexet bli 100, om alla skulle rapportera att det är oförändrat skulle indexet vara 50 och om alla skulle rapportera att det minskar skulle indexet vara 0. Detta innebär att ett resultat över 50 innebär en positiv syn på gåvogivandet och ett resultat under 50 innebär en negativ syn på gåvogivandet.

Det totala gåvoindexet är medel av en sammanslagning av frågor kring historisk och framtida utveckling för givandet från allmänhet och företag.

Vad mäter FMI?
FMI är en enkätbaserad indikator som dels genererar ett totalt sammanslaget index bestående av historisk utveckling och framtida utveckling för gåvor och bidrag från allmänhet och företag, men också sub-index för varje enskild fråga som ställs. De svarande ombeds att beskriva det faktiska utfallet under den senaste månaden för varje variabel utifrån om givandet har ökat, är oförändrat eller minskar, men också ta ställning till om de tror att utfallet i samma månad om ett år kommer att vara ökande, oförändrat eller lägre.

Vad mäter inte FMI?
FMI mäter inte det faktiska utfallet i varje månad utan mäter endast hur många organisationer som rapporterar att det ökar eller minskar.