Styrelse

Giva Sveriges högsta beslutande organ är föreningsstämman. På årsmötet väljs kommande års styrelse som har till uppgift att förvalta föreningens angelägenheter. Styrelsen består av 8 ledamöter. Uppdraget utförs utan ekonomisk ersättning.

Paula Guillet de Monthoux – ordförande

Paula har arbetat inom ideell sektor i Sverige och internationellt sedan 1995 och har en lång erfarenhet av både insamling och ledarskap. Hon har under sin karriär haft en ett antal olika roller såsom insamlings- och marknadschef på UNICEF i Sverige och huvudkontoret i Schweiz, fundraisingkonsult och Managing Director för SOS Barnbyar i Köpenhamn och idag Generalsekreterare för World Childhood Foundation. Om engagemanget i Giva Sverige ”Jag har haft förmånen att i hela mitt yrkesverksamma liv verkat inom ideell sektor, och med engagemang från gräsrotsnivå till FN. Som övertygad optimist tror jag på människors kraft och vilja att skapa och bidra till en bättre värld. För mig är ideella sektorn avgörande för att släppa fram den kraften och Giva Sverige en klar och viktig röst att företräda den. Jag ser mycket fram emot att få bidra till att skapa förutsättningar och samverkan för att ytterligare stärka sektorn.” 

 

Mikael Färjsjö – Vice Ordförande

Mikael Färjsjö är Senior projektledare med fokus på strategi och tillväxt på Cancerfonden. Mikael har tidigare arbetat som managementkonsult med egen verksamhet samt haft chefsansvar på bland annat Telenor, Boxer TV samt varit marknadsdirektör på Aftonbladet, Nokia och Panasonic. Han har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete både från ideella organisationer, branschorganisationer och aktiebolag. Mikael om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Jag vill bredda kompetensen och erfarenheten i styrelsen med syfte att säkra finansiering och utveckling av ett starkt civilsamhälle.

 

Ewa Rutqvist Holmstedter – sekreterare

Ewa Rutqvist Holmstedter arbetar som kanslichef för We Effect och Vi Skogen och är utöver kansliet ansvarig för administrativa avdelningen. Hon har under hela sitt yrkesliv arbetat med ekonomi, HR- och IT frågor men då i privata näringslivet. Ewa om sitt val att engagera sig i styrelsen för Giva Sverige: Genom sitt engagemang, utbildningar och påverkansarbete i att driva frågor som rör insamling ser Giva Sverige till att skapa förtroende hos allmänheten för insamlingsfrågor. I och med att många är medlemmar, inte minst de stora insamlingsorganisationerna, visar Giva Sverige på vikten av att föreningen finns och att de frågor som drivs är relevanta för medlemmarna.

Alexander Clemensson


Alexander har arbetat inom civilsamhället i snart tio år. Nu är han generalsekreterare på KFUM Sverige och har tidigare varit generalsekreterare och verksamhetschef på RFSL Riksförbund och Föreningen Medveten Konsumtion. Han är i grunden företagsekonom och har en magister i organisation och ledarskap. Alexander har dessutom mångårig erfarenhet av ideellt engagemang inom flera olika organisationer, bl. a Ideell Arena, Sveriges Konsumenter och Jiddra Inte insamlingsstiftelse.
Alexander om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: ”Det individuella engagemanget kan flytta berg, särskilt när det är organiserat och får förutsättningar. Med rätt resurser blir det oslagbart och en oerhört viktig roll i samhället. Och här har Giva Sverige ett viktigt uppdrag, inte minst att också skapa förtroende hos allmänhet och näringsliv när det gäller insamlingsfrågor, liksom stödja i att påvisa effekter och resultat av insatserna.”

Christine cars-Ingels

Christine är generalsekreterare på Riksförbundet HjärtLung sedan 2014. Hon har dessförinnan haft olika roller på flera studieförbund under många år, bland annat som kommunikations- och internationellt ansvarig på Studieförbunden. Christine har även varit kanslichef på Internetsstiftelsen i Sverige och har en Fil. Kand. i Antikens kultur och samhällsliv, Statsvetenskap och Ekonomisk Historia.
Christine om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse:  Min drivkraft är att leda verksamheter som stimulerar till, och fångar upp, samhällsengagemang i frågor som berör många människor. I förhållande till medlemmar, givare och finansiärer strävar jag efter att arbeta med största möjliga grad av transparens och återkoppling. Mitt arbete innebär också breda kontakter inom exempelvis Funktionsrätt Sverige, Ideell Arena (med i styrgruppen) och med olika myndigheter. Jag hoppas att min övertygelse om civilsamhällets viktiga betydelse ska komma till glädje och nytta i Giva Sveriges styrelse.”

 

Filip Goldmann

Filip är marknadschef på Stockholms Stadsmission sedan 2019 och har dessförinnan arbetat som operativt ansvarig på Inkludera och som managementkonsult Capgemini Invent. Han har även stor erfarenhet av ideellt arbete och varit förtroendevald i flera organisationer genom åren, bland annat Rädda Barnen.Filip har magister i ledarskap från Handelshögskolan i Stockholms där han skrev slutuppsatsen Market Practice in a Nonprofit Setting – A case study of the Swedish Cancer Society.Filip om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: ”Ett starkt civilsamhälle är oerhört viktigt för att lösa många av våra samhällsutmaningar. Giva Sverige har en självklar roll i detta genom att säkerställa transparens, styrning och kunskapsspridning, både för ideella organisationer och gentemot övriga sektorer. Jag hoppas kunna bidra med ökad kompetens kring finansieringsfrågor och hur vi kan vidareutveckla effektmätning och spridning av lösningar sociala utmaningar.”

Maria Arneng

Maria är en hängiven samhällsförbättrare som brinner för barn och ungas rättigheter och lika värde. Hon har arbetat med såväl integrationsfrågor i stora teaterprojekt som suttit i koncernledningen på privat utbildningsföretag och med arbetslösa ungdomar i nytänkande ESF-projekt. Maria har byggt upp och drivit Läxhjälpen sedan starten och är idag generalsekreterare för Hello World! Maria om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Jag tycker att det är viktigt med ett starkt och väl fungerande civilsamhälle, det är viktigt för demokratin! Bland det allra allra viktigaste för att som givare känna förtroende för en ideell organisation är att den kan visa hur de skänkta pengarna gör nytta, hur pengarna konkret har bidragit till verksamheten, ja vilka effekter som pengarna faktiskt har gett. Giva Sverige fyller en viktig funktion här att stötta och hjälpa organisationer att utveckla det arbetet.

Marika Hjelm Siegwald

Marika Hjelm Siegwald är sektionschef för insamling, engagemang och marknadskommunikation hos Act Svenska kyrkan, den internationella biståndsverksamheten hos Svenska kyrkan. Marika har en fil.kand i internationell marknadsföring, är utbildad journalist och har tidigare arbetat som kommunikations- och insamlingschef hos Stockholms Stadsmission och Plan Sverige. Hon har även varit kommunikationschef hos bland annat Coop Logistik AB och ABSOLUT VODKA hos V&S Group. Marika om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: För att bidra till stärka insamlande organisationers röst gentemot beslutsfattare och därigenom våra förutsättningar att verka, vidareutveckla effektmätningen och vidareutveckla kunskapsdelningen i branschen för att ytterligare stärka förtroendet för branschen.

 

Giva Sveriges styrelse 2021 – 2022

Paula Guillet de Monthoux

Generalsekreterare, World Childhood foundation

Tel: +46(0)73 673 94 92

Mikael Färjsjö

Senior projektledare - Cancerfonden

Tel: 08-677 10 80

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kassör, Kanslichef - We Effect

Mob: 070-929 62 27

Alexander Clemensson

Generalsekreterare, KFUM Sverige

Mob: 0736612270

Christine Cars-Ingels

Generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung

Mob: 0709727994

Filip Goldmann

Marknadschef, Stockholms Stadsmission

Mob: 0704256474

Maria Arneng

Generalsekreterare - Hello World

Mob: 076-006 94 13

Marika Hjelm Siegwald

Sektionschef för insamling, engagemang och marknadskommunikation - Act Svenska kyrkan

Tel: 08-684 230 60