frågor och svar om Nysta

Vad är Nysta?
Nysta står för Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Det är ett initiativ som togs våren 2020 av Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Giva Sverige, tillsammans med Röda Korsets generalsekreterare och påbörjades när coronapandemin drog in över Sverige. Senare knöts en bredare krets av organisationer och individer till projektet.

Med pandemin följde många svåra utmaningar för samhället, men den synliggjorde även brister som redan fanns. När coronakrisen är över behöver Sverige göra en nystart. Nysta vill bidra till denna nystart genom att lägga grunden för en stärkt demokrati, ett ökat ideellt engagemang, en större idéburen sektor och en hållbar samhällsutveckling.

Vem står bakom Nysta?
Fem paraplyorganisationer inom civilsamhället och en högskola är initiativtagare till Nysta: Civos, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Fremia och Giva Sverige. Tillsammans representerar vi en mängd civilsamhällesorganisationer som verkar inom allt från avancerad sjukvård till arbete med ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.

Vad är civilsamhället?
”En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”, enligt den officiella definitionen som Sveriges riksdag antagit. Men sektorn består i praktiken av många aktörer med sina egna definitioner. Läs mer hos Fremia.

Vad vill Nysta åstadkomma?
Nysta ska ta fram konkreta förslag att presentera för våra politiker som visar hur Sverige kan bli starkare som samhälle efter corona, och hur civilsamhället kan bidra till det. På så sätt vill vi bidra till att stärka det svenska samhällets sammanhållning och hållbarhet.

Varför ska civilsamhället göra det här?
Det finns ett tydligt samband mellan ett starkt civilsamhälle, medborgarnas tillit och ett lands ekonomiska och sociala framgångar. Demokratins grundvalar vilar på ett medborgerligt engagemang och ett självständigt och starkt civilsamhälle. I coronapandemins akuta krisfas var fokus på hur offentlig sektor skulle klara hanteringen och hur de privata företagen skulle överleva. Civilsamhällets roll var inledningsvis otydlig. Syftet med arbetet i Nysta är att föra en bred dialog om ett nytt samhällskontrakt. Det blir en grundsten för Sveriges utveckling de kommande decennierna, där en aktiv civilsamhällespolitik skapas inom nyckelområden för samhällets utveckling.

Vad menar ni med ett nytt samhällskontrakt?
Samhällskontraktet är en överenskommelse mellan alla oss som lever i Sverige. Det gör att vi med tillit till varandra ska kunna leva ihop och utveckla vårt land. Ett samhällskontrakt är inte ett skrivet avtal i sig, utan en gemensam uppfattning om vem som gör vad, med vilket mandat och vilka resurser. Grundstrukturen i samhällskontraktet är vårt demokratiska styrelseskick och relationen mellan stat och individ, i form av skatte- och rättssystem.

Hur ska arbetet gå till?
Arbetet i Nysta genomförs i sex team med 6-8 deltagare som fokuserar på varsitt område:
1) det demokratiska utrymmet,
2) arbetsmarknad och kompetensutveckling,
3) forskning och utveckling samt innovation,
4) digitalisering och AI,
5) civilsamhällets övergripande förutsättningar och
6) välfärd i förändring.

Arbetet inom Nysta och de sex grupperna kommer att bedrivas med stor öppenhet. Vi välkomnar deltagande i diskussionen från alla som vill bidra. Grupperna kommer att arrangera publika seminarier och publicera idéer löpande under året. Målet är att presentera färdiga förslag till ett nytt samhällskontrakt i samband med Järvaveckan 2021.

Hur gör jag för att ta del av arbetet och/eller engagera mig?
Organisationerna som står bakom Nysta kommer löpande att informera om arbetet på sina webbplatser och i andra sociala kanaler. Det är även där inbjudningar till publika seminarier kommer att finnas. För att delta i diskussionen och bidra med dina tankar, kontakta gärna teamledarna:

Team 1. Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU: kroksson@lsu.se
Team 2. Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande Svenska Kyrkan: wanja.lundby-wedin@svenskakyrkan.se
Team 3. Magnus Karlsson, professor Centrum för civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke Högskola: magnus.karlsson@esh.se
Team 4. Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen: linda.grandin@rb.se
Team 5. Johan Oljeqvist, vd Fryshuset: johan.oljeqvist@fryshuset.se
Team 6. Marika Markovits: senior advisor Stockholms Stadsmission, marika.markovits@stadsmissionen.se