Civilsamhället behöver inte mer statlig kontroll

Civilsamhället behöver inte mer statlig kontroll. Istället behövs det strukturer för transparens och ökad tillit. Det slår FRII fast i våra yttranden till Kulturdepartementet angående utredningen ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige” och promemorian ”Långsiktigt stöd till det civila samhället”.

Charlotte Rydh, FRII. Foto: Katarina Harling
Charlotte Rydh, FRII. Foto: Katarina Harling

FRII är mycket positiva till Kulturdepartementets nya förslag om att skapa ett mer långsiktigt och obundet stöd till civilsamhällets organisationer.
Men, samtidigt föreslår samma departement att trossamfunden ska begränsas och kontrolleras mer via hårt reglerade bidrag. Detta är fel väg att gå. Hela civilsamhället, inklusive trossamfunden, bör inkluderas i strävan efter att låta civilsamhället vara en röstbärare och spela en viktig roll i demokratin. Det behövs strukturer för transparens och ökad tillit – inte mer statlig kontroll.

I det ena förslaget vill utredaren inskränka det obundna organisationsbidraget för trossamfunden och istället öka andelen kontrollerade projekt- och verksamhetsbidrag. Detta för att bättre kunna kontrollera att trossamfundens verksamheter inte strider mot de demokratiska principerna.
I det andra förslaget föreslår Kulturdepartementet ett mer långsiktigt och obundet stöd till det civila samhället. Man föreslår en ökning av organisationsbidraget, samt att bidraget ska kunna sökas för två år istället för ett. Detta för att underlätta för organisationerna att kunna arbeta mer långsiktigt och låta dem vara den röstbärare som ger civilsamhället dess viktiga roll i demokratin.

Det är mycket problematiskt om denna målsättning inte omfattar även trossamfunden, menar vi på FRII. Staten måste säkerställa att stödet är enhetligt, långsiktigt och till för alla civilsamhällets organisationer, inklusive trossamfunden.
Om staten börjar kontrollera en del av civilsamhället och begränsar dessa organisationers självbestämmande och frihet är vi på väg åt helt fel håll.

Istället för mer kontroll föreslår vi att demokratin kan tryggas genom att skapa en struktur för tillit. Tilliten kan stärkas genom högre krav på att organisationerna är transparenta och öppna med hur deras verksamhet bedrivs och vilka effekter som uppnås
På FRII arbetar vi ständigt med att stärka kvalitet, styrning och transparens i våra medlemsorganisationer. Därför föreslår vi att staten istället kan ställa krav på organisationen om att inrätta en visselblåsarfunktion, att begära redovisning av styrdokument och delegationsordning, samt att organisationen regelbundet granskas av en extern revisor. På det viset kan man åstadkomma en transparent och demokratisk kultur i en organisation utan att inskränka dess självständighet.

//Charlotte Rydh, generalsekreterare FRII