Min fars fru avled för en vecka sedan. De hade inga gemensamma barn, men 8 särkullbarn. I deras testamente står det så här: Vi undertecknande äkta makar X och Y förordnar härmed som vår yttersta vilja och testamente att den som överlever den andre ska med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes egendom. När vi båda avlidna ska kvarlåtenskap fördelas mellan respektive barn enligt lag. Av oss i livstiden till arvingar givna gåvor ska inte räknas som förskott på arv. Min fråga: gäller detta eller måste min pappas avlidna frus barn också intyga att min far får sitta i orubbat bo?

De frågor du ställer ska boutredaren informera samtliga inblandade om. Det är mycket riktigt så att din fars frus arvingar formellt behöver godkänna testamentet. De ska då få en vidimerad kopia av testamentet och har då egentligen tre val (vilka de måste bli informerade om);
1. Godkänna testamentet utan förbehåll för laglott
2. Godkänna testamentet med förbehåll för laglott
3. Endast ta del av testamentet (vilket innebär att de från det datumet har 6 månader på sig att klandra testamentet vid domstol)
Ovanstående måste skrivas på den vidimerade kopian av testamentet och det måste tydligt framgå vem som skrivit på. Dessa skickas också med till Skatteverket vid registreringen. Vid alternativ 1-2 så vinner testamentet laga kraft gentemot den personen genom undertecknandet. Vid alternativ 3 måste antingen 6-månadersfristen löpa ut, eller talan ha väckts och dom meddelats och vunnit laga kraft. Det är alltså så att fruns särkullbarn har en laglig rätt att trots testamentet få ut sin laglott. Laglotten är alltid halva arvslotten