Trendspaning: Från CSR till hållbarhet till impact

Sofia Breitholtz Sofia Breitholtz

En global pandemi, rörelser som Black Lives Matter och MeToo, kriget i Ukraina, växande klyftor och klimatkrisen. Dagens företagsledare har ingen lätt uppgift. Där fokus innan låg på vinstmaximering och tillväxt måste de nu, utöver ESG-ramverk, förhålla sig till såväl komplexa kriser som andra brännande frågor. Risken att trampa fel är överhängande. Det är inte bara lagar som pressar och bedömer företag utan kraven från medarbetare och kunder ökar. Och civilsamhället var passar det in?

Reach for Change har 2019-2021 undersökt hur och varför företag engagerar sig i samhällsfrågor. Det finns några områden där vi ser tendenser värda att lyfta. Att företag spelar en viktig roll och att de allt mer utkrävs ta ansvar är ett faktum. Vi kan även se en rörelse bort från gåvor mot partnerskap med civilsamhället. I samband med undersökningarna frågade vi även allmänheten. En majoritet ansåg att politiker har störst påverkan i samhällsfrågor, men samtidigt hade de mest förtroende för den privata sektorn. En uppseendeväckande insikt som får en att fundera på hur företagen förvaltar förtroendet?

Vad gör företagen?
I begynnelsen av CSR sågs hållbarhetsstrategier ofta som ett välkommet add-on- något att visa upp för investerare och kunder, en stjärna i protokollet. Om vi spolar fram bandet kan vi se en utveckling där hållbarhetsstrategier gått från att vara “nice-to-have” till “need-to-have”. Från att ha varit en separat del är det allt mer tydligt att det bör vara integrerat i affärsmodellen – i alla led. Detta bekräftas i våra undersökningar och tyder på en förflyttning från strikt finansiellt stöd genom enstaka gåvor från företag till civilsamhället, till en vilja att bidra till positiv samhällspåverkan genom långsiktiga partnerskap och gemensamma insatser.

2020 lanserade World Economic Forum “The Davos Manifesto: The Universal Purpose of a Company”. Där används bland annat uttrycket “shared values”. Ska vi realisera det konceptet innebär det att företag måste ha en plan för dialoger med olika aktörer. Vi ser denna utveckling i USA där flera företag (till exempel Walmart,
McDonald’s, Uber och Pfizer) i ledningsgruppen inrättat en så kallad “chief impact officer” som navigerar mellan kommunikation, “government affairs” och samarbete med civilsamhället.

I Sverige har vi inte kommit lika långt – endast 6 av 50 hållbarhetschefer i storbolag sitter i ledningsgruppen. Så om VD:arna i våra undersökningar menar allvar på riktigt med sina ambitioner behöver de växla upp och gå från ord till handling på denna front.

Vad innebär detta för civilsamhället?
De komplexa utmaningar vi står inför idag kräver sektoröverskridande insatser – något som belyses i mål 17 i Agenda 2030. Så på det stora hela är det som sker en positiv utveckling. Viktigt att säga är dock att även om vi välkomnar att bolag lägger interna resurser på hållbarhetsfrågor får det inte ske på bekostnad av finansiella partnerskap med civilsamhället. Insatserna måste dessutom vara genuina för att de inte ska uppfattas som “purpose washing”.

Som civilsamhälle har vi en viktig roll att  spela när det gäller att tydliggöra vår expertis. Vi har en målgruppsförankring och stor kunskap om att både identifiera utmaningar och hitta lösningar samt mäta effekten av insatserna. Detta är kunskap som företagen ofta saknar

Detta innebär att de bör vara långsiktiga, mätbara och grundade i reella behov. Som civilsamhälle har vi en viktig roll att spela när det gäller att tydliggöra vår expertis. Vi har en målgruppsförankring och stor kunskap om att både identifiera utmaningar och hitta lösningar samt mäta effekten av insatserna. Detta är kunskap som företagen ofta saknar. Genom att kroka arm över sektorsgränser kan vi därför inte bara uppnå, utan även accelerera vår gemensamma impact.

Om Sofia Breitholtz
Sofia är generalsekreterare för Reach for Change och är en driven samhällsvisionär som tror på kraften att föra samman olika sektorer och perspektiv för att lösa globala utmaningar. Hon har tidigare bland annat arbetat på Ernst & Young samt har erfarenhet av utvecklingssamarbete för EU i södra Afrika och socialt företagande som vice VD för Solvatten.