Stödmedlemskap

Stödmedlemskap kan beviljas alla myndigheter och organisationer med säte i Sverige som inte kan beviljas ordinarie medlemskap under förutsättning att myndigheten eller organisationen:
• helt eller delvis bedriver eller främjar allmännyttiga ändamål
• samlar in medel från allmänheten, företag och/eller andra organisationer i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt god sed, och
• förbinder sig skriftligen att följa Giva Sveriges stadgar och de delar av Giva Sveriges kvalitetskod som gäller för stödmedlemmar.

Stödmedlemmar har inte rätt att rösta på Giva Sveriges årsmöte och kan inte heller använda märkningen ”Tryggt givande”.

Medlemsavgift

Associerade medlemmar betalar endast en fast medlemsavgift. För stödmedlemmar är medlemsavgiften 15 000 kr per år.

Medlemsansökan

I medlemsansökan till Giva Sverige skriver ni att ni förbinder er att följa delar av Giva Sveriges kvalitetskod som gäller för stödmedlemmar samt Giva Sveriges stadgar. Det är den juridiska person som kan ansöka om medlemskap i Giva Sverige. Följande underlag skickar ni med ansökan för att Giva Sveriges styrelse ska kunna ta ställning till en ansökan om medlemskap. Kraven för stödmedlemskap granskas vid medlemsansökan och är differentierat mellan organisationer som granskas av eller rapporterar till annan instans och organisationer som inte rapporterar till annan instans.

Krav ansökan om stödmedlemskap för organisation som granskas av/rapporterar till annan instans:

  • Dokumentation t.ex. registreringsbevis som visar organisationsform.
  • Dokumentation som visar uppdrag eller ändamål.
  • Årsredovisning föregående räkenskapsår.
  • Insamlade medel föregående räkenskapsår.
  • Information om hur rapportering/granskning sker.
  • Skriftlig förbindelse att följa Giva Sveriges etiska ramverk.


För organisation utan extern granskning:

  • Dokumentation t.ex. registreringsbevis som visar organisationsform.
  • Dokumentation som visar på ändamål eller uppdrag.
  • Årsredovisning föregående räkenskapsår.
  • Insamlade medel föregående räkenskapsår.
  • Skriftlig förbindelse att följa Giva Sveriges etiska ramverk.
  • Insamlingspolicy vid insamling av privata medel i organiserad form.
  • Personalpolicy alternativt kollektivavtal.
  • Policy eller annan dokumentation (t.ex. uppförandekod) som behandlar motverkan av oegentligheter.
  • Årsredovisning eller ekonomisk redovisning publicerad på webbplats.
  • Kontaktuppgifter och styrelse och/eller ledning publicerade på webbplats.

Giva Sverige kontrollerar årligen att stödmedlemmar utan extern granskning uppfyller kraven om publicering av årsredovisning, styrelse/ledning och kontaktuppgifter på webbplats.

Ansök om stödmedlemskap

Insamlade medel

Insamlade medel inkluderar mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter inkl från Postkodlotteriet och dess stiftelser, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken. Även intäkter från Radiohjälpen räknas som insamlade medel. Medel från Allmänna Arvsfonden räknas inte som insamlade medel.

Intresserad av att bli medlem?

Här kan ni skicka in en intresseanmälan om medlemskap och eventuella frågor.

 • Summa av insamlade medel. Ej statliga bidrag.