Stödmedlemskap

Stödmedlemskap kan beviljas alla myndigheter och organisationer med säte i Sverige som inte kan beviljas ordinarie medlemskap under förutsättning att myndigheten eller organisationen:
• helt eller delvis bedriver eller främjar allmännyttiga ändamål
• samlar in medel från allmänheten, företag och/eller andra organisationer i enlighet med gällande lagar och föreskrifter samt god sed, och
• förbinder sig skriftligen att följa Giva Sveriges stadgar och de delar av Giva Sveriges kvalitetskod som gäller för stödmedlemmar.

Stödmedlemmar har inte rätt att rösta på Giva Sveriges årsmöte och kan inte heller använda märkningen ”Tryggt givande”.

Medlemsavgift

Associerade medlemmar betalar endast en fast medlemsavgift. För stödmedlemmar är medlemsavgiften 15 000 kr per år.

Medlemsansökan

I medlemsansökan till Giva Sverige skriver ni att ni förbinder er att följa Giva Sveriges kvalitetskod och Giva Sveriges stadgar. Det är den juridiska person som kan ansöka om medlemskap i Giva Sverige. Följande underlag skickar ni med ansökan för att Giva Sveriges styrelse ska kunna ta ställning till en ansökan om medlemskap. Kvalitetskodskraven är markerade inom parentes och i Giva Sveriges Riktlinjer för intern kontroll & styrning finns förtydliganden om vad dokumentet ska innehålla.

 1. Skriftlig förbindelse att följa Givas stadgar och de delar av Kvalitetskoden som föreningsstämman beslutat om. I detta mejl ange även kontaktuppgifter till: Högste tjänsteperson, Kontaktperson till Giva Sverige, Kontaktperson för Kvalitetskoden (kan vara en och samma person). Allt detta finns också att fylla i direkt i ansökan.
 2. Dokument som beskriver ändamål, uppdrag och styrning
 3. Registreringsbevis /Dokument som visar juridisk form eller någon form av avtal som reglerar insamling om juridisk person saknas.
 4. Övergripande intäkts- och kostnadsbudget för innevarande eller kommande verksamhetsår (90-konto)
  eller Årsredovisning
 5. Adress till er webbplats
 6. Er insamlingspolicy, eller styrande dokument för ert insamlingsarbete (E1)
 7. Protokollsutdrag som visar att er styrelse/årsmöte beslutat om ansökan om medlemskap i Giva Sverige
 8. Insamlade medel föregående räkenskapsår

Giva Sveriges kansli hanterar ansökan om medlemskap och bereder beslutsunderlag löpande till Giva Sveriges styrelse.

Från och med den dag styrelsen beslutar om att ni är antagna medlemmar har ni 12 månader på er att rapportera på och uppfylla alla krav i Giva Sveriges kvalitetskod.

Ansök om stödmedlemskap

Insamlade medel

Insamlade medel inkluderar mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter inkl från Postkodlotteriet och dess stiftelser, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken. Även intäkter från Radiohjälpen räknas som insamlade medel. Medel från Allmänna Arvsfonden räknas inte som insamlade medel.

Intresserad av att bli medlem?

Här kan ni skicka in en intresseanmälan om medlemskap och eventuella frågor.

 • Summa av insamlade medel. Ej statliga bidrag.