Giva Sverige svarar på remiss: “Vår demokrati – värd att värna varje dag”

Giva Sverige svarade tillsammans med Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, Fremia och Civos på promemorian “Vår demokrati – värd att värna varje dag”.

Vi är i grunden mycket positiva till kommitténs demokratifrämjande arbete de senaste åren och de förslag till insatser som presenteras. Vi välkomnar alla tvärsektionella samarbeten där civilsamhällets röstbärande roll tas tillvara. Vi ser positivt på att civilsamhällets arbete för demokrati understryks i betänkandet samt att kommittén har samarbetat med civilsamhällesorganisationer, lokalt såväl som nationellt, under arbetets gång. Vi tror samtidigt att betänkandet hade kunnat stärkas ytterligare om civilsamhällets organisationer hade fått ta en än tydligare plats och roll, detta då sociala organisationer, trossamfund, idrottsföreningar och ungdomsorganisationer är själva blodomloppet i en livskraftig demokrati.

Giva Sverige hade följande synpunkter på förslagen:

  • För att den föreslagna nationella demokratifunktionen ska uppfylla sin funktion krävs ett nära arbete med civilsamhällets organisationer.
  • Vi tillstyrker förslaget om att uppdra åt länsstyrelserna att arbeta demokratistärkande. Dock saknar vi konkreta förslag på tvärsektoriella samarbeten mellan länsstyrelserna och civilsamhället, såväl regionalt som lokalt.
  • Vi tillstyrker utredningens förslag att demokrati och det demokratiska uppdraget skrivs in i instruktioner för myndigheter vars verksamhet är central för det demokratipolitiska målet.
  • Vi välkomnar även betoningen av att utreda hur grupper som befinner sig i utsatta positioner kan påverkas; för att nå dessa grupper är ett samarbete med civilsamhället också nödvändigt.
  • Det är positivt att Skolverket förtydligar skolans demokratiuppdrag, för att ge alla elever lika möjlighet till demokratifrämjande undervisning. Vi vill dock betona vikten av att hålla den demokratifrämjande diskussionen levande genom att inte endast förankra den historiskt, utan även i den nutida samhällsdebatten och lokala projekt.

Vi är övertygade om att det demokratiska samtalet och deltagandet i demokratin behöver se kraftfulla satsningar framåt, i skolan såväl som i andra offentliga verksamheter, och tillstyrker därför samtliga förslag som utredaren ger för att tillvarata kommitténs arbete framåt, men ger vi också förslag på hur civilsamhällets organisationer kan involveras tydligare.

Läs hela svaret samt våra övriga remissvar här.