Ny analys av löneläget bland Giva Sveriges medlemmar

Giva Sverige genomför vartannat år en löneanalys bland medlemsorganisationerna för att öka kunskapen om lönenivåer för olika roller inom ideell sektor. Nu finns löneanalysen för 2023 publicerad där ett rekordstort antal organisationer medverkat.

Årets löneanalys visar att det fortsatt är drygt 70 procent kvinnor och 30 procent män i sektorn. Denna fördelning återspeglas även på chefsnivå och totalt sett är kvinnornas medianlön 3.6% högre än männens medianlön. Medellönen per månad för medarbetare är 36 873 kronor och för chefer 52 379 kronor. I rapporten delas medarbetare upp på tre olika nivåer samt i två chefsnivåer. Samtliga medarbetarnivåer har en högre medianlön än vid sammanställningen 2021, medan chefsnivåerna ligger på liknande nivåer. Medianen för generalsekreterare har ökat från 63 000 till 68 000 kronor.

Löneanalysen ger en faktabaserad bild av löneläget inom organisationer med verksamhet inom insamling av gåvor som t ex privatinsamling, filantropiska gåvor, företagssamarbeten och stiftelser. Analysen tas fram för att ge Giva Sveriges medlemmar ett stöd för lönesättning som komplement till övrig statistik från till exempel arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Sammanställningen bidrar till att öka transparensen för lönenivåer, arbetstid och jämställdhet inom ideella organisationer med olika former av insamlingsverksamhet.

– Kunskap om lönenivåer är ett värdefullt internt stöd för många av våra medlemsorganisationer, men det är också ett viktigt underlag för att öka kunskapen om hur den professionella delen av ideella organisationer ser ut. Genom att förstå och tydliggöra lönestrukturen kan vi bättre värdera det arbete som utförs inom ideell sektor och därigenom stärka och värna dess position i samhället, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Till löneanalysen