Giva Sverige svarar på remiss: Staten och betalningarna

Giva Sverige har besvarat betänkandet ”Staten och betalningarna” som lagt fram rekommendationer för vilken roll staten bör ha i den nya digitaliserade finans-och betalningsmarknaden.

När kontanthantering försvinner i allt högre grad och tillgången till bankkonto försvåras drabbas vissa samhällsgrupper hårt. Dessutom har bankernas riskbaserade förhållningssätt i kombination med låg kunskap och förståelse för civilsamhällets organisationer gjort det svårt för ideella organisationer att få tillgång till banktjänster.

Erfarenheten från Giva Sveriges medlemsorganisationer visar att tillgång till det finansiella systemet inte är en självklarhet. En del av problematiken är ideella organisationers tillgång till bankkonto, men det handlar även om att bankernas kundkännedomsprocesser och riskbaserade förhållningssätt innebär ytterligare hinder för ideella organisationer att fullt ut få tillgång till det finansiella systemet.

Utredningens slutsats att staten behöver ta mer ansvar för betalningsmarknaden är i linje med den övergripande bild vi framfört till utredningen. Men Giva Sverige saknar förslag i betänkandet som förbättrar ideella organisationers möjlighet att ha full tillgång till det finansiella systemet då många av förslagen endast omfattar fysiska personer och inte juridiska personer. Vi menar att det finns en okunskap bland finansinstitut om ideella organisationers verksamheter, vilket vi önskar att utredningen uppmärksammat i högre grad.

Giva Sveriges synpunkter:

  • Finansinspektionen bör utnyttja det bemyndigande myndigheten har för att meddela föreskrifter om behövlig statistik gällande tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Giva Sverige understryker vikten av att inkludera ideella organisationer i denna statistik.
  • Giva Sverige ser potential i förslaget om krav på särskild prövning och dokumentation innan uppsägning av betalkonto med grundläggande funktioner. För att det ska underlätta tillgången till bankkonton för ideella organisationer behöver man ta hänsyn till aktörens juridiska form, annars riskerar implementeringen att förvärra situationen för civilsamhällesorganisationer. Detta kräver att kännedomen och kunskapen om civilsamhällets särart behöver öka bland de aktörer som utför prövningarna.
  • Giva Sverige välkomnar det föreslagna initiativet som ger regeringen eller myndighet befogenheten att fastställa krav för de uppgifter som ska inkluderas i ansökningar om betalkonton. Målet är att förenkla processen för enskilda konsumenter när de ansöker om bankkonton. Giva Sverige anser emellertid att detta förslag bör inkludera såväl enskilda privatpersoner som ideella organisationer.
  • Giva Sverige är mycket kritiska till att utredningens förslag att betaltjänstlagens bestämmelser om rätt till betalkonto med grundläggande funktioner inte bör utvidgas till att omfatta juridiska personer. I en digitaliserad och kontantfri värld är det av väsentlig betydelse för en demokrati att ideella organisationer också inkluderas i rätten att erhålla betalkonton med grundläggande funktioner. Ideella organisationer som saknar bankkonto hindras från att utföra sin verksamhet när det inte finns möjligheter att genomföra eller ta emot betalningar.
  • Giva Sverige håller med utredningens bedömning att det bör införas en statlig e legitimation med förhoppningen att en statlig e-legitimation ska öka tillgängligheten för ideella organisationer och privatpersoner som idag kan nekas tillgång till BankID. Både individen och organisationen behöver ha tillgång till BankID, för att privatpersonen ska kunna legitimera sig digitalt mot en organisation.

Läs Giva Sveriges remissvar här