Skattereduktion för gåvor

Skattereduktion för gåvor är ett av flera incitament för att öka givandet i Sverige. Ett sådant skatteavdrag fanns också i Sverige under perioden 2012 – 2015. I statsbudgeten som antogs den 12 december 2018 föreslogs att skattereduktion för gåvor ska återinföras, och den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 2019. Giva Sverige är kritiska till att återinförandet av skattereduktion för gåvor sker utan att någon hänsyn har tagits till de förslag till förbättringar som vi och andra har framfört.

Jämfört med när skatteavdraget infördes förra gången 2012 finns några förbättringar i den nya lagstiftningen, som att ansöknings- och årsavgifter tas bort. Dessutom angavs i förslaget som lades fram att på sikt bör takbeloppet höjas och att fler ändamål samt juridiska personer som mottagare ska utredas. Det ger en förhoppning om att Giva Sveriges krav på åtgärder för förbättringar ska få genomslag, men vi vänder oss mot att det inte är inkluderat från start. För att skattereduktionen för gåvor ska bidra till en bred folkfilantropi som kan stärka ideella organisationers möjligheter att vara en stark röst i samhället måste dessa justeringar göras nu. Dessutom är det viktigt för att minska den administrativa bördan för många organisationer. Bakgrunden till dessa förslag går att läsa i Giva Sveriges rapport ”Dags för en fungerande avdragsrätt för gåvor” från 2013, som du hittar längre ner på sidan. I korthet vill vi att:

  1. Fler ändamål för skattereduktion för gåvor införs direkt
  2. Beloppsgränserna – både lägsta nivå för gåva och totala beloppet – ändras
  3. Rapporteringen till Skatteverket förenklas för organisationerna.

Det civila samhället består av mängder av olika organisationer och ändamål. Och det är just det som är det civila samhällets styrka. Vi behöver organisationer som jobbar kortsiktigt medan andra jobbar långsiktigt. Vi behöver dem som riktar sina insatser till många precis lika väl som vi behöver dem som riktar in sig på några få. Vi behöver dem som arbetar för långsiktiga systemförändringar samtidigt som vi behöver dem som stöttar människor som befinner sig i akuta situationer. I det stora perspektivet behövs det många olika ändamål och metoder för att bidra till ett bättre samhälle och förändra världen. De olika ändamålen berikar varandra, men framförallt är det just mångfalden i ändamålen som berikar vår värld. Därför behöver vi ett system för avdragsrätt för gåvor som stödjer mångfald, inte tvärtom.

Med det system som införs innebär det återigen att långt ifrån alla ideella organisationer kommer att omfattas av skattereduktionen. Många givare kan inte heller dra nytta av den, då de inte kommer i närheten av de beloppsnivåer som systemet kräver, medan det för andra givare är för låga nivåer för att stimulera givandet. Dessutom innebär ansvaret för rapportering till Skatteverket att stora kostnader för organisationer med liten gåvoinsamling.

Den nya lagstiftningen om skattereduktion trädde i kraft den 1 juli 2019. På denna sida har vi samlat information från Skatteverkets hemsida om hur ni som organisation kan ansöka om att bli godkänd gåvomottagare och vilka förutsättningar som ska uppfyllas för att få skattereduktion.

Rapporter och dokumentation

Promemoria Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet (feb 2019)

pdf

Giva Sveriges remissyttrande Återinförd skattereduktion för gåvor 20190215

pdf

Lagrådsremiss 14 mars 2019

pdf

Rapport från Riksdagens utredningstjänst2019_Skatteavdrag för gåvor

pdf