TAg chansen och Lägg grunden för en bred folkfilantropi!

Charlotte Rydh, FRII. Foto: Katarina Harling
Charlotte Rydh, FRII. Foto: Katarina Harling

FRII välkomnar återinförandet av skattereduktion för gåvor som riksdagen röstade igenom i december och som nu är på remiss. Men, bara för att avdragsrätt för gåvor införs igen betyder det inte att det automatiskt är bra!

Jämfört med när skatteavdraget infördes förra gången 2012 finns tydliga förbättringar i förslaget, som att ansöknings- och årsavgifter tas bort. Dessutom anges att på sikt bör takbeloppet höjas och att fler ändamål samt juridiska personer som mottagare ska utredas. Det ger en förhoppning om att FRIIs krav på åtgärder för förbättringar ska få genomslag! Men, vi vänder oss mot att det inte är inkluderat från start.

För att skatteavdraget ska bidra till en bred folkfilantropi som kan stärka ideella organisationers möjligheter att vara en stark röst i samhället måste dessa justeringar göras till återinförandet i juli 2019. Dessutom är det viktigt för att minska den administrativa bördan som reformen innebär för organisationerna.

Vi behöver ett system för avdragsrätt för gåvor som stödjer mångfald. Det civila samhället består av mängder av olika organisationer och ändamål. Och det är just det som är dess styrka. De olika ändamålen berikar varandra, men framförallt är det just mångfalden i ändamålen och metoder som kan bidra till ett bättre samhälle och förändra världen.

Det föreslagna systemet för skatteavdrag gynnar de organisationer som arbetar med vetenskaplig forskning och social hjälpverksamhet. Andra viktiga områden som miljöfrågor, mänskliga rättigheter, eller djurskydd står man helt utanför reformen. Det går emot själva grunden för det ideella engagemanget. Det innebär också en styrning av givandet, som i förlängningen kan påverka verksamheten i ideella organisationer. Därför menar FRII att fler ändamål måste godkännas så att alla allmännyttiga ändamål, definierade i enlighet med skrivningen i Inkomstskattelagen (1999:1229) ska vara föremål för skattereduktion för gåvor.

Att ge är att få känna stolthet och delaktighet och den möjligheten ska inte vara förbehållen människor med viss inkomst. Alla ska ha möjlighet att ge och fler ska stimuleras att vara delaktiga i samhället. En avdragsrätt som är utformad så att den stöttar en bred folkfilantropi kan bidra till detta. Om systemet kvarstår som förslaget ligger kommer många givare inte kunna dra nytta av den. Många av de som ger kommer inte i närheten av de beloppsnivåer som systemet kräver, medan det för andra människor är för låga nivåer för att stimulera givandet. Därför föreslår FRII att gränsen sänks från 200 kronor per gåva till 150 kronor per gåva och att lägsta belopp per år sänks från 2 000 kr till 1 500 kr. Dessutom bör gränsen för avdragsrätten i ett första steg höjas från 6 000 kronor till 10 000 kronor per år. Då läggs grunden för en bred folkfilantropi i Sverige.

Att ansöknings- och årsavgiften tas bort är ett steg i rätt riktning som ökar möjligheten till inkludering av fler organisationer. Men för att ytterligare minska riskerna för krånglig och dyr administration, menar FRII att det ska vara möjligt för givaren att rapportera sina gåvor till Skatteverket i samband med deklarationen. Det gör det också möjligt för en givare att själv välja om hen vill yrka på avdragsrätten eller inte. Sist men inte minst, när skattereduktion för gåvor nu införs igen måste det vara en långsiktig reform. Förändrade villkor vart fjärde år gynnar varken organisationer, givare eller staten. Tvärtom, det skapar stor osäkerhet bland givare och organisationer. Det betyder också att dyra investeringar i system, processer och kunskap inte kommer till nytta långsiktigt.

De förändringar vi föreslår innebär att en olycklig styrning av ideella verksamheters ändamål kan undvikas och att fler människor skulle få möjlighet att utnyttja möjligheten till skattereduktion. Det skulle också innebära en ökad mångfald och i förlängningen ett samhälle som uppmuntrar sina medborgare till att dela med sig till goda ändamål och delta i samhällsutvecklingen. Helt enkelt en folkfilantropi av svensk modell!

Charlotte Rydh
Generalsekreterare 
FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd