7 förslag från Giva Sverige för stöd till ideell sektor

Civilsamhället drabbas hårt av coronakrisen, men har i stort sett glömts bort i de offentliga satsningar som gjorts de senaste veckorna. Giva Sverige har sammanställt hur de ideella organisationerna påverkas ekonomiskt – och ger sju förslag för att säkra fortsatt verksamhet. 

Giva Sverige har närmare 160 medlemmar som tillsammans omsätter drygt 15 miljarder kronor varav insamlade medel från allmänhet, näringsliv, organisationer och stiftelser utgör 8,8 miljarder kronor. Medlemmarna har cirka 14 000 anställda och 58 000 volontärer.

Det är ännu för tidigt att exakt förutspå konsekvenserna av coronaviruset för intäkterna via gåvor och bidrag från den privata sektorn, men en grov uppskattning nu är minskade intäkter i storleksordningen 475–950 miljoner kronor under 2020. En kraftig lågkonjunktur med ytterligare börsfall och minskade utdelningar kan innebära att nedgången för 2021 blir ytterligare större då både privatpersoners förmåga att bidra med gåvor och stiftelsers och organisationers minskade utdelningsutrymme slår igenom. Vår andra rapport om coronavirusets inverkan på ideella organisationers finansiering visar att:

  • 71 % av medlemmarna uppger minskade intäkter totalt sett. Bland övriga finns också en stor osäkerhet kring hur intäkterna kommer att förändras framöver.
  • 63 % anger att gåvor och bidrag från företag och organisationer minskar medan en liten andel (5 %) anger att stödet ökar något.
  • För gåvor från allmänheten uppger hälften av organisationerna en minskning medan drygt 11 % ser en ökning.
  • Flera organisationer uppger att de får indikationer på förseningar i beslut och utbetalning av offentliga medel liksom att dialog med kommuner kring avtal för olika uppdrag skjuts på framtiden.
  • Flera organisationer uppger svårigheter att ta del av redan införda krispaket då associationsformerna ideell förening, stiftelse eller trossamfund inte är explicit angivna.
  • Nästan 20 % av organisationerna har gjort minskningar i personal och bemanning per 31 mars.
  • Det finns en mycket stor oro för hur den akuta situationen ska hanteras med fasta kostnader och verksamheter, där i många fall behov och efterfrågan samtidigt ökar, men det framkommer också tydligt att oron för hur finansieringen både från privata och offentliga källor kommer att se ut 2021 är överhängande.

Civilsamhället drabbas dubbelt
De senaste veckorna har en rad viktiga och avgörande stödpaket och andra insatser presenterats för att rädda eller stötta olika delar av näringslivet i och med effekterna av coronaviruset. Det har även gjorts stora insatser för stödja kultur och idrott liksom för målgrupper som utsatta barn och kvinnor. Men än så länge har inget stöd för resten av civilsamhället presenterats, och de befintliga stödpaketen inkluderar sällan andra associationsformer än bolag. Den snäva bilden, att samhället utgörs av näringsliv och offentlig sektor, har blivit extra tydlig de senaste veckorna.

Civilsamhället riskerar att drabbas dubbelt av den pågående kampen mot smittspridningen av coronaviruset. Att organisationerna drabbas ekonomiskt kan i längden leda till att även de målgrupper som organisationerna finns till för drabbas, genom neddragningar. Samtidigt ökar behoven. Det är därför viktigare än någonsin att säkerställa finansieringen av civilsamhället.

För att säkra finansieringen för ideella organisationer vill Giva Sverige se att:
1.
Regeringen initierar ett statligt icke-villkorat verksamhetsstöd direkt riktat till den ideella sektorn. Detta för att säkra civilsamhällets fortsatta möjligheter att bidra till samhället – både under coronakrisen och när den är över.

2. Regeringen initierar särskilda utlysningar av stöd för målinriktade insatser till de samhällsgrupper som i och med spridningen av coronaviruset riskerar att hamna i ett än mer utsatt läge. Här krävs enkla ansöknings- och rapporteringsförfaranden som utgår från tidigare visade resultat (effekt) av verksamheten samt behov från målgruppen.

3. Större offentliga finansiärer ger ökad flexibilitet i hur organisationerna använder deras medel. Detta ger möjlighet att till exempel ställa om verksamhet för att möta behov som uppstår i kölvattnet av coronakrisen, utveckla digitaliserade lösningar eller kunna behålla personal även om projekt behöver senareläggas.

4. Statlig lånefinansiering och de andra former av offentliga bidrag och stöd som presenterats gäller oavsett associationsform, dvs. även omfattar ideella föreningar, stiftelser och trossamfund.

5. Redan beslutade offentliga bidrag till ideella organisationer betalas ut skyndsamt och som planerat.

6. Staten stimulerar ett ökat givande från allmänheten genom att matcha gåvor till allmännyttiga ändamål. På så sätt får de offentliga medlen en hävstångseffekt som sträcker sig förbi år 2020 och fler organisationer vågar satsa på att uppmuntra människor att engagera sig genom att ge gåvor.3

7. Staten stimulerar ökade bidrag från näringslivet, antingen genom matchning av gåvor eller införande av avdragsrätt för gåvor.

Med en möjlig recession för dörren samtidigt som behov i och utanför Sverige ökar till följd av coronaviruset kommer ideella organisationers verksamheter överlag att behöva förstärkas och vara långsiktigt hållbara ekonomiskt. Det betyder att behovet av stabil finansiering på längre sikt kommer att öka, och en mer genomtänkt och långsiktig strategi för detta behöver utformas i samråd med hela civilsamhället.