Sex månader med corona – så påverkas insamlingen av gåvor

Efter sex månader med coronapandemin kan vi konstatera att oron för nedgångar hos insamlingsorganisationerna var större än vad utfallet så här långt visar. Allmänhetens givande verkar vara stabilt och många givare förblir lojala. Men det finns samtidigt en fortsatt stor oro, och den gäller framförallt företagens givande.

Löpande undersökningar bland Giva Sveriges medlemmar visar att allmänhetens gåvor inte påverkats av pandemin i så stor utsträckning som många i branschen trodde under våren. Giva Sveriges nyckeltal för gåvor visar att så väl sporadiska gåvor som månadsgåvor till och med ökat något de senaste månaderna. Siffrorna visar att oron för nedgångar verkar varit större än vad utfallet så här långt faktiskt är.

När Giva Sveriges arbetsgrupp för analys och statistik med representanter från några av medlemsorganisationerna träffas för att diskutera vad nyckeltalen visar och hur läget är inom organisationerna råder samstämmighet på flera plan. De lojala givarna stannar kvar och organisationerna drar inte i handbromsen utan fortsätter sin insamlingsverksamhet enligt plan.
– Generellt har vi inte dragit i handbromsen. Fysiska event har ställts in men i övrigt fortsätter verksamheten som planerat, säger Cecilia Harmsen Wahlberg, insamlingsanalytiker på Läkare utan gränser.

Allmänheten fortsatt givmilda – än så länge
När insamlingsorganisationerna själva prognostiserar utfallet för 2020 ser vi en fortsatt tro på allmänhetens generositet, där drygt hälften av organisationerna bedömer att allmänhetens givande kommer att öka 2020 jämfört med 2019. Samtidigt tror en tredjedel på ett minskat givande. Utfallet så här långt i år pekar dock mot ett stabilt givande, även om mindre och mellanstora organisationer ser en mer negativ utveckling än de stora organisationerna.

Vad gäller givandet från allmänheten i övrigt visar både månadsgåvorna och de mer sporadiska gåvorna på uppgångar under de mest kritiska månaderna i år. Såväl antal gåvor som snittgåvor ser ut att öka för de stora organisationerna. I en undersökning genomförd av Novus där allmänheten får frågor om sitt givande och engagemang syns resultat som pekar åt samma håll: mer än åtta av tio uppger att deras givarvilja förblivit oförändrad under pandemin.

Maria Valkova, analytiker på Hjärt-Lungfonden menar att en möjlig orsak till att allmänheten är fortsatt givmilda trots en osäker ekonomisk situation kan vara att de som skänker gåvor inte är de som drabbats hårdast av krisens ekonomiska effekter. Som exempel nämner hon Hjärt-Lungfondens äldre målgrupp som i många fall är pensionärer som inte fått en förändrad hushållsekonomi eller drabbats av till exempel arbetslöshet.

Men det är för tidigt att säga något om helåret, kanske kommer läget att förändras framöver. – Möjligen är det så att det finns en eftersläpning, att vi kommer att se större konsekvenser av den ekonomiska nedgången även i allmänhetens givande, säger Xavier Guerillon, innovationsledare Insamling på Cancerfonden. På Cancerfonden har man inte sett några generella nedgångar i allmänhetens givande, men Xavier menar att det kan vara för tidigt att säga.

Företagens gåvor – hela 60 procent spår minskningar
Företagens givande stod förra året för ungefär 10 procent av de totala gåvorna, alltså närmare 1 miljard kronor. Och nu höjs flera röda flaggor för utvecklingen av företagens givande under coronapandemin. Flera organisationer vittnar om nedgångar och svårigheter att få till nya avtal. I organisationernas prognos för 2020 ser mer än 60 procent att gåvor från företag kommer att minska i år, jämfört med 2019.

För de organisationer som har en stor del av sin finansiering från företag kan det här självklart innebära en stor risk och det kan finnas behov av att ställa om och satsa på en mer diversifierad insamling, eller kanske söka samarbeten med en annan typ av företag. Att många företag i kristider väljer att skala av och fokusera på sin absoluta kärnverksamhet visar på vikten av att organisationerna hittar bra matchningar i sin egen och företagens verksamhet för att förbli relevanta.

Satsa för att inte skapa nedgång
I stort verkar mycket av insamlingsverksamheten fortsätta enligt tidigare satta planer. Och för flera organisationer är det ett mycket medvetet val att inte stanna upp. – Vi ska vara lyhörda men inte avvaktande, säger Xavier Guerillon på Cancerfonden. För att inte själva bidra till en nedgång i gåvogivandet behöver vi fortsätta vårt arbete med att samla in pengar till alla våra verksamheter.

– Med anpassningar till myndigheternas restriktioner och med förändrade digitala vanor kan vi göra mycket. De nya digitala vanorna och sätten att träffas och konsumera har varit en gräddfil in i nya digitala aktiviteter för oss, säger Cecilia Harmsen Wahlberg på Läkare utan gränser. Det måste vi ta tillvara på!

tre röster om insamling under corona

Vad vill du tipsa andra organisationer om inför det fortsatta insamlingsarbetet under pandemin?

Cecilia Harmsen Wahlberg, insamlingsanalytiker på Läkare utan gränser

– Det är viktigt att vi inte låter eventuell oro påverka för mycket så att vi själva skapar en nedgång. För att inte tappa måste vi fortsätta vårt insamlingsarbete och våga berätta om all vår verksamhet, både covid-relaterad och annan verksamhet.

 

Xavier Guerillon, innovationsledare insamling på Cancerfonden

– Dra inte för snabba slutsatser och använd data och kunskapsunderlag för att fatta beslut. Utnyttja i insamlingsarbetet fördelarna som den ökade digitaliseringen skapat.

 

Maria Valkova, analytiker CRM och givarinsikt på Hjärt-Lungfonden

– Anpassa er efter rådande situation och jobba mer digitalt. Vi är många som har en äldre målgrupp men låt inte det skrämma oss. Även äldre har blivit mer digitala.

Text: Josefiina Ben Azzouz, analytiker på Giva Sverige

 

Nyckeltal för insamling – ett redskap för faktabaserade beslut

På initiativ av ett antal medlemsorganisationer arbetar Giva Sveriges sedan 2018 med att skapa löpande gåvostatistik för allmänhetens gåvor. Statistiken baseras på data som inhämtas kvartalsvis från medlemsorganisationer med total insamling på mer än 25 miljoner kronor årligen. Arbetet med nyckeltalen drivs tillsammans med en arbetsgrupp av medlemsorganisationer som idag består av representanter från fyra organisationer: Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Läkare utan gränser och Naturskyddsföreningen.