Från Status Quo till Panta Rei

Allt flyter. Inget är statiskt och stilla. Världen omkring oss liksom människors beteenden och preferenser förändras och utvecklas snabbt och konstant. Samtidigt som allt hänger ihop. Den globala närheten är tydlig. Det som händer långt bort är ändå nära. Samtidigt har det personliga blivit en central vägvisare för människors beslut.

Från Status Quo till Panta Rei. Ja, så kände jag när jag i december läste de 10 trendspaningar vi på Giva Sverige sammanställt i Trendrapport 2020. Trendrapporten kan du förstås läsa redan nu i sin helhet, men vi kommer också att i varje nummer av Patos dela en av spaningarna för att under hela 2020 ge inspiration och nya tankar till dig som läsare.

Med hjälp av spaningar från 10 personer med olika kunskapsområden och erfarenheter ger Trendrapport 2020 en bred och varierad bild av skeenden som kommer att påverka den ideella sektorn och våra verksamheter – på något sätt. En slutsats av Trendrapport 2020 är att det är stora förskjutningar och förändringar på gång vars konsekvenser är svåra att helt förutse, men kommer att ha inverkan på enskilda människors förväntningar på ideella organisationer och hur de vill interagera, engagera sig, ge gåvor och ta del av information.

Jag tror inte att ideella organisationer generellt riktigt har tagit in vad det här betyder för våra verksamheter. Alltifrån hur vi genomför våra uppdrag till hur vi organiserar och finansierar oss. Det är nästan omöjligt att överblicka alla perspektiv och då blir det lätt att helt låta bli. Men ska civilsamhället fortsätta vara en aktör som balanserar den offentliga sektorn och näringslivet måste vi både orka tänka nytt och använda oss av den kunskap och forskning som faktiskt finns. Dels om engagemang och gåvogivande men också om människors beteenden och drivkrafter generellt.

Vi står precis i början av ett nytt decennium – 2020-talet. Det väcker förstås tankar om vart vi är på väg och hur dessa 10 trender och annat som vi ännu inte sett kommer att påverka samhället lokalt och globalt. En spaning jag gör utifrån detta är att den ideella sektorns organisationer och personer framför allt måste ha tillit till sig själva, den kunskap och erfarenhet vi har och den förändringskraft och samhällsnytta vi bidrar med. För vi måste höja våra röster för den ideella sektorns roll i samhället för att vinna andras tillit. Detta gäller särskilt alla oss som utövar våra yrken inom den ideella sektorn. Vi har ett särskilt ansvar att visa för allmänhet, offentlig sektor och näringsliv att ideell sektor besitter kompetens och har koll på allt från etik och effekt till ekonomi och styrning.

I det här numret av Patos ges några olika perspektiv på förändrade beteenden och teknisk utveckling som kommer att ha betydelse för när, hur och i vilka sammanhang människor vill engagera sig och ge gåvor. Hur det transnationella givandet och engagemanget å ena sidan kan vara en utmanare för etablerade organisationer, men å andra sidan en inspiration för att hitta nya sätt att bjuda in människor att vara delaktiga. I det nya decenniets anda och på temat ideella sektorns viktiga och jämbördiga roll i samhället får vi också en inblick i hur tre organisationer arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål med siktet på 2030.

Precis som med floden där vattnet aldrig är exakt detsamma nästa gång du tittar ner, är det är bara att vänja sig vid osäkerhet och förändring. Status quo är sedan länge passerat. Nu är det snarare Panta rei – allt flyter – och för att hantera den verkligheten krävs mod och flexibilitet i den ideella sektorn.

Charlotte Rydh 
Generalsekreterare