Trendspaning: Under 2023 kommer vi att samverka mer över sektorsgränser

Josephine Sundqvist Läkarmissionen

Allt fler privata och institutionella givare efterfrågar större impact och skalbarhet i projekt vilket leder det civila samhället allt närmare investerare och den privata sektorn. Samtidigt ställs det allt högre krav på evidens och innovationskraft i designen av nya insatser, vilket talar för likaledes närmande till akademin och forskningen. De ideella aktörer som förstår sprängkraften i innovativ aktörssamverkan och Quadruple helix-modellen kommer att komma ut som vinnare i avseende att säkra både långsiktig och hållbar finansiering

Med rekordhög inflation är minskat privat gåvogivande en realitet. Historiskt har dock ekonomiska kriser i samhället, såsom den vi nu befinner oss i, triggat och drivit fram nya samverkansmodeller. När insamlingschefer får svårt att säkra sina intäkter är ett nyfiket närmande mot näringslivet en lösning nära till hands. Oro och rädsla kan under 2023 positivt komma att trigga fler och nya innovativa samarbeten. Vad som är tydligt är att civilsamhällets organisationer och stiftelser har stor inneboende potential och mycket mer att ge, som innovatörer och samverkansparter till näringslivet i arbetet mot att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För att möta såväl dagens som framtida kriser behöver vi bygga motståndskraft och stärka den kollektiva förmågan att agera i tider av kris.

Lösningen heter Quadruple Helix
Quadruple Helix, även kallat sektorsöverskridande samarbetsmodell, i hållbarhetsmål 17 i Agenda 2030 är lösningen. Den krassa realiteten är att om vi ska lyckas uppnå våra mål måste vi framöver arbeta för att mer medvetet överbrygga strukturella och kulturella skillnader mellan civilsamhälle, näringsliv, akademi och myndigheter.

Olika aktörers roller och ansvar behöver tydliggöras liksom behovet av nya samverkans- och affärsmodeller. Vi talar om ett fullständigt mindshift och en transformation där civilsamhällets organisationer och stiftelser behöver se både sin egen, och andra sektorers, potential och mervärde i förhållande till den globala hållbarhetsagendan. För att ett systemskifte ska vara möjligt, behöver vi röra oss bort från ett traditionellt bidragsberoende mot ett civilsamhälle som bättre förenar sin röst och servicefunktion. Detta innebär att det är fullt förenligt att både driva en MR[1]kampanj, starta en testbädd, skala upp innovationer och erövra ny teknologi. 2023 är året då Quadruple Helix blir det nya modeordet för det civila samhället och den självklara lösningen på en säkrad, hållbar och långsiktig finansiering.

Det snäva silostänket är passé – dags att tänka större
För att möta de ökade behov vi ser i ljuset av den globala klimat-, säkerhets- och hälsokrisen krävs högre samverkan över sektorsgränser. Alla ska med, akademin, offentlig och ideell sektor, såväl som näringslivet. Strävan efter hållbarhet är den enande faktorn för samtliga parter och den digitala transformationen den heta motorn. Vi kommer se fler civilsamhällesaktörer som finansierar verksamhet genom att sälja varor och tjänster, och näringslivsaktörer med en tydligare demokratisk- och hållbarhetsagenda. För att komma till rätta med de stora samhällsutmaningar vi ser, både i Sverige och vår omvärld, krävs anpassning och ett närmande till andra sektorer.

Håll i hatten och förbered er på nya uppstickare, arbetssätt, och partnerskap som utmanar våra gamla tankesätt. Se till att investera i skalbara större ekosystem som innefattar fler samhällssektorer. Det snäva silotänket är förbi och det är hög tid att vi sätter våra lösningar på de stora samhällsproblemen i fokus vilket kräver öppna, nyfikna sinnen och kollektiva kraftansträngningar. För att detta ska bli verklighet är första steget att erkänna socialt företagande och entreprenörskap som en legitim metod för att lösa samhällsutmaningar även utanför Sveriges gränser.

Om Josephine Sundqvist
Josephine är Generalsekreterare för Läkarmissionen. Hon har arbetat med global utveckling och humanitärt bistånd i ledande positioner för FN, Sida och flertalet andra svenska enskilda organisationer. Hon bär med sig gedigen fälterfarenhet och har sammantaget över ett årtionde varit baserad i regionen östra Afrika. Josephine är disputerad forskare från Uppsala universitet, erfaren talare och moderator och känd för att driva expansiv förändring med aktörssamverkan, innovation och digital transformation som centrala ledord.