Ökning av gåvogivandet 2019 – allmänheten fortsatt generösa

Prognosen för insamling av gåvor till ideella organisationer under 2019 visar att det totala givandet är något högre än föregående år. Privatpersoner är fortsatt generösa och allmänhetens givande ökar medan gåvor och bidrag från stiftelser och organisationer ligger stilla jämfört med 2018.

Giva Sveriges största medlemsorganisationer – de som samlar in 25 Mkr eller mer – har besvarat en enkät om gåvoinsamlingen för 2019. Prognosen, som bygger på preliminära insamlingsresultat visar att den totala insamlingen av gåvor verkar bli något högre än 2018, då totalt 8,8 miljarder kronor samlades in av medlemsorganisationerna. Nära 6 av 10 av de organisationer som svarat anger att deras insamlingsresultat för 2019 kommer att bli högre än 2018.

– Det är glädjande att ideella organisationer som på olika sätt verkar för ett bättre samhälle fortsätter att skapa engagemang bland människor i Sverige. Ideell sektor spelar en central roll för ett öppet och demokratiskt samhälle, och en bred och varaktig finansiering är en förutsättning för verksamheterna, säger Giva Sveriges generalsekreterare Charlotte Rydh.

Ökat givande från allmänheten, stabilt från stiftelser och företag
68 procent av de organisationer som svarat bedömer att insamlingen av gåvor från allmänheten kommer att öka jämfört med föregående år, och mer än hälften av organisationerna ser ökningar från testamenten. Bland de organisationer som bedömer att deras totala insamling kommer att öka uppger i stort sett samtliga att gåvor från allmänheten ökar. Organisationernas prognos indikerar däremot att gåvor och bidrag från stiftelser, organisationer och företag ligger kvar på samma nivå som 2018.

Årets raketer – organisationerna som ökar stort
Några av de organisationer som enligt prognosen räknar med en stor total ökning av insamlade medel är Diakonia, Hjärt-Lungfonden och World Childhood Foundation.

Några röster från medlemmarna

Helena Lind, insamlings- och kommunikationschef på Diakonia:
“Vi är väldigt glada och tacksamma över Diakonias insamlingsresultat 2019. Glada eftersom vi ser resultat av vårt arbete, att vi ökar på flera områden. Tacksamma för att några givare som burit Diakonias arbete nära sitt hjärta, och som gick bort 2019, valde att testamentera till Diakonia. För en organisation som Diakonia kan en eller två stora gåvor ge stort utslag på insamlingsresultatet och så var det 2019.”

Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden:
“Det är det oerhört angeläget att forskningen om sjukdomar i hjärta, kärl och lungor får fortsätta att rädda liv och ge människor friska levnadsår. Vi vill tacka alla givare som fortsätter att bidra till livsavgörande genombrott. En viktig anledning till Hjärt-Lungfondens starka insamling i år är att vi har stärkt vår organisation med flera viktiga kompetenser.”

Annica Malmqvist, Head of Finance, World Childhood Foundation
“Vår insamling har gått väldigt bra under 2019. Vi har under året fått flera nya starka företagspartners, generösa bidrag i samband med vårt 20-årsfirande och stigande intäkter från stiftelser vilket har lett till en betydande ökning av insamlade medel.”

Prognos 2019 – resultat i korthet

·       58 procent tror på ett högre insamlingsresultat 2019 än 2018

·       68 procent bedömer att insamling av gåvor från allmänheten kommer att öka

·       Hälften bedömer att gåvor från testamenten kommer att öka

·       26 procent tror att gåvor och bidrag insamling från stiftelser kommer att minska, och nästan lika många, 24 procent räknar med en ökning.

·       38 procent bedömer att företags bidrag och gåvor ökar och lika många att den blir oförändrad

Om undersökningen

Statistiken bygger på en enkät som Giva Sveriges 50 största medlemmar (de organisationer som samlar in 25 mkr eller mer) har besvarat under perioden 13 januari till 3 februari 2020. Medlemmarna har besvarat frågor om preliminära insamlingsresultat för 2019. Totalt 34 organisationer har besvarat enkäten. Dessa 34 stod 2018 för 78 % av den totalt insamlingen av gåvor bland Giva Sveriges medlemmar.

I slutet av maj lanseras Giva Sveriges årliga rapport med en mer omfattande analys av ideella sektorns insamlingsstatistik, med resultat från alla medlemmar – omkring 160 stycken.