Svenska organisationer står sig starkt i jämförelse med övriga Europa

Stor arbetsbörda och svårigheter att samla in tillräckliga medel för sitt ändamål. Det är de två största utmaningarna för ideella organisationer i Europa, visar en ny undersökning som European Fundraising Association (EFA) genomfört i samarbete med Salesforce. Svenska organisationer sticker ut genom att i minst utsträckning behöva förändra sin grundverksamhet utifrån det sämre konjunkturläget, samtidigt som de i högre grad fokuserar digitalt och att i olika kanaler attrahera och behålla givare.

EFA:s rapport ”Nonprofit pulse – Tracking Change in Europe” sammanställs för tredje året och lanserades under ett webinar den 18 januari under ledning av bland annat Giva Sveriges generalsekreterare Charlotte Rydh som också är ordförande för EFA. Rapporten bygger på enkätsvar som samlades in i oktober 2022 från 658 representanter för ideella organisationer i Europa, där 11% av respondenterna kommer från Sverige. Rapporten täcker ett spann av frågor från fundraisingstrategier och digitalisering till kompetensförsörjning och arbetssituation och visar på en sektor som fortsatt står inför stora utmaningar. Tidigare i form av pandemin och nu genom konjunkturläget. Av organisationerna rapporterar 37% ett ökat behov av deras tjänster och service samtidigt som 28% svarar att de sett intäkter från gåvor gå ner. Mer än en tredjedel säger också att de är oroliga för sin organisations framtid och att behålla personal är ett område som seglat upp som en mycket större utmaning under 2022 än tidigare år.

Större digital mognad kan bidra till bättre förutsättningar att klara kriser
I jämförelse med sina europeiska kollegor ser ideella organisationer i Sverige ut att stå sig bra, även om 22% svarar att gåvor och bidrag till deras organision har minskat. Företrädare för svenska organisationer uppger att effekten av omvärldsläget är mindre på deras verksamheter  än vad organisationer i övriga Europa anger, och färre svarar att de behöver använda sig av finansiella reserver för att kunna fortsätta eller öka sina insatser till ändamålen. En förklaring kan vara den större digitala mognaden som svenska organisationer uppvisar i jämförelse med övriga länder vilket gör att förmågan att nå ut till potentiella och befintliga givare är bättre.

Läs hela rapporten här.