Nya etiska riktlinjer för tryggt givande antagna av årsmötet

På Giva Sveriges årsmöte den 16 maj antogs nya etiska riktlinjer för tryggt givande. De etiska riktlinjerna är ett stöd för Giva Sveriges medlemmar och en del av Kvalitetskoden men sätter också en standard för organisationer med finansiering från gåvor och partnerskap, oavsett medlemskap i Giva Sverige.

Former för givande och kommunikation har förändrats kraftigt de senaste 10 åren och arbetet med privatinsamling och företagssamarbeten har professionaliserats markant. Dessutom har Kvalitetskoden och lagstiftning som påverkar ideella organisationer, som t ex dataskyddsförordningen, stärkts. Giva Sveriges övergripande etiska riktlinjer har därför uppdaterats för att spegla denna utveckling och vara det ramverk som gäller för seriösa organisationer med privat finansiering.

– De nya etiska riktlinjerna är grunden i vår Kvalitetskod och skapar tydlighet för hur en seriös organisation ska förhålla sig. Tillsammans med vägledningar för insamling och givande för olika områden bildar det ett gediget ramverk för att säkerställa att insamlingsverksamhet bedrivs på ett sätt som skapar förtroende och trygghet för både givare och mottagare, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige.

Giva Sveriges etiska riktlinjer är uppbyggda kring fem grundläggande områden:
– Välvilja
– Kompetens
– Värderingsmässig integritet
– Transparens
– Långsiktighet

Riktlinjerna är utformade för att komplettera övriga riktlinjer i Giva Sveriges Kvalitetskod samt tillämplig lagstiftning. Tillsammans bidrar dessa komponenter till att skapa goda förutsättningar för en förtroendeingivande verksamhet och ett tryggt givande. De etiska riktlinjerna kompletteras i sin tur med mer specifika vägledningar eller branschstandarder kring t ex olika insamlingskanaler, kommunikation, bildanvändning, hantering av gåvor, personal och volontärer etc.

– Det gör det möjligt för oss att agera snabbare när omvärlden eller förutsättningar förändras och ge rekommendationer så att enskilda organisationer får stöd i specifika frågor eller att vi som bransch tar ställning, förklarar Charlotte Rydh.

Förslaget till nya etiska riktlinjer har tagits fram med hjälp av Etiska rådet för tryggt givande, styrelsen för Giva Sverige samt en referensgrupp av medlemsorganisationer.

– De uppdaterade etiska riktlinjerna ligger nu på en bra och övergripande nivå. Delrubrikerna välvilja, kompetens, värderingsmässig integritet, transparens och långsiktighet är också viktiga värdeord, som markerar just de områden där vi som bransch håller en mycket hög etisk nivå. Och det inte bara för att vi granskas externt på de områdena, utan för att det är fundamentalt viktigt för idéburen sektor att vara hållbar inifrån och ut. Både för givare, medlemmar, medarbetare och olika målgrupper, säger Malin Ekelund, tidigare chef för insamling och engagemang, Individuell Människohjälp – IM.

Läs Giva Sveriges etiska riktlinjer för tryggt givande här