Barn och unga samt forskning är mest populära ändamål

Barn och unga samt forskning är de mest populära ändamålen att skänka pengar till, men det finns tydliga skillnader mellan olika kön och åldrar. Det visar en sammanställning av insikter från ”GivarTrackern”  och den data som samlats in sedan början av året.

GivarTrackern är ett sätt att öka kunskapen om hur allmänheten ser på givandet i stort och Giva Sveriges medlemsorganisationer i synnerhet. Giva Sverige genomför en varumärkestracker, kallad GivarTrackern, i samarbete med Odyssey och Silver där våra medlemsorganisationer kan ansluta sig för att följa sitt varumärke över tid. Den har nu varit igång sedan början av året och redan nu finns många intressanta slutsatser att dra utifrån den data som har samlats in.

Med den data som hittills samlats in kan vi nu se vilka ändamål som givare helst vill vara med och bidra till. I toppen ligger Barn och unga och Forskning, två ändamål som närmare hälften av givarna kan tänka sig att bidra till. Tydligt är dock att vad som anses viktigast att bidra till skiljer sig mellan könen och olika åldrar. Mänskliga rättigheter är med 35% av givarna det femte vanligaste ändamålet att vilja bidra till, men bland kvinnorna är den andelen 54%. Det är också ett ändamål som unga gärna skänker till, medan den äldre generationen i större utsträckning fokuserar på forskning.

Ändamål man helst vill bidra till i populationen – data från Giva Sveriges givartracking

Genom att göra GivarTrackern tillsammans kan organisationerna delta till en fördelaktig kostnad samtidigt som större mängder data och längre tidsserier över tid ökar insikter om givandet och skapar mer kunskap inom vår sektor. Många av våra medlemsorganisationer har valt att ansluta sig längs med vägen, och fler är på väg in, vilket är väldigt glädjande och visar på styrkan i att göra saker tillsammans.

 

Vill du veta mer om givartrackern? Kontakta;
Mårten Palmefors, analytiker på Giva Sverige, marten@givasverige.se
eller Erik Enecker, Odyssey, erik.enecker@odyssey.se